FILMOVÁ
ANIMACE v UMPRUM

Pod vedením Pavly Šnajdarové si studenti vytváří
vlastní animaci.