Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
21
PRO
08
Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
TZ Praha, 8. prosince 2021
Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021.
 
„Využití moderních komunikačních technologií v péči o onkologické pacienty může mít mnohé přínosy. Nejde jen o vyšší pohodlí, úsporu času i výdajů a omezení rizika nákazy při návštěvách zdravotnických zařízení. Při vhodném nastavení procesů a dostupnosti jde rovněž o zvýšení efektivity a bezpečnosti komunikace i finanční úspory v systému veřejné zdravotní péče. Abychom zmapovali, jak onkologičtí pacienti vnímají jednotlivé přínosy, ale i překážky ve využívání telemedicíny, uskutečnili jsme online dotazníkové šetření mezi pacienty našich členských organizací,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů.
Výhody a překážky vnímané pacienty
Naprostá většina dotázaných (70 %) uvedla, že nezná ani neslyšela pojem telemedicína. Z toho vyplývá, že pro lepší porozumění i rozšíření pojmu telemedicína je potřeba mezi lidmi, potažmo onkologickými pacienty, vykonat ještě mnoho osvětové práce. Vzhledem k prokázané nízké znalosti významu telemedicíny mezi onkologickými pacienty je také pochopitelné, že vzbuzuje u některých dotázaných rozporuplné reakce.
Na jedné straně si uvědomují benefity, z nichž nejčastěji uvádějí, že není nutno cestovat do zdravotnického zařízení (77 %) a z toho plynoucí výhody jako úspora času i peněz a méně stresu – konkrétně například při hledání místa k parkování. Také vzhledem ke stávající pandemické situaci respondenti oceňovali i nulové riziko nákazy (49 %).
Na druhé straně jsme zaznamenali vysoké obavy z chybějícího osobního kontaktu (76 %). „V tomto smyslu je důležité, aby poskytovatelé péče vysvětlovali pacientům, kdy a za jakých okolností je neosobní kontakt s lékařem možný – a kdy naopak k jeho omezení nedojde či dokonce nesmí dojít. Nezastupitelnou roli hraje ujištění, že v žádném případě nedojde ke zhoršení poskytované péče, kterého se obává 30 % respondentů,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.
Přestože jen malá část dotázaných uvedla, že pojem telemedicína zná, tak téměř dvě třetiny mají osobní zkušenosts konzultací zdravotního stavu online či po telefonu. Při takové konzultaci byli respondenti s naprostou většinou parametrů spokojeni: nejvíce s přístupem lékaře či zdravotníka, nejméně jim naopak vyhovoval komfort konzultace a její délka. Ale i zde je celkové hodnocení pozitivní.
Přes poměrně dobrou zkušenost s elektronickou/telefonickou konzultací, dotázaní ji berou jen jako doplňkovou metodu a v budoucnu ji chtějí využívat jen v určitých případech či výjimečně. Je proto nutné pacienty podrobně seznámit se situacemi, pro které je tento způsob komunikace vhodný a přínosný a pro které nikoliv.
Rovněž v případě sdělování důležitých informací telefonicky či elektronicky se podle odpovědí respondentů jednáo metodu vhodnou jen pro některé případy či jen výjimečně. Pětině dotázaných by tento způsob nevyhovoval vůbec.S elektronickým sdílením informací má zkušenost mnohem více dotázaných. Tato součást telemedicíny se mezi respondenty setkává s největší podporou a pacienti jsou si vědomi, že to může významně urychlit proces konzultacíi samotné léčby.
Povzbuzujícím se jeví zjištění, že pokud by existovala aplikace poskytující informace o onkologických zařízeních, slovník pojmů či jiné užitečné informace pro onkologické pacienty, pravděpodobně by se setkala s úspěchem, předevšímu mladších onkologických pacientů. 77 % respondentů uvedlo, že by ji pravděpodobně používalo, 40 % z nich dokonce velmi pravděpodobně.Hlas onkologických pacientů má právní subjektivitu a je vnímán jako „střecha“ onkologických organizací, a to pacienty i odbornou veřejností.Hlas onkologických pacientů (HOP) se 26. 10. 2021 stal zapsaným spolkem. Tvoří ho 10 pacientských a podpůrných organizací, které od roku 2019 do vzniku spolku spolupracovaly ve stejnojmenné nezávislé platformě. Posláním HOP je hájení zájmů onkologických a hematoonkologických pacientů v ČR, podpora prevence v oblasti onkologie a zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů i veřejnosti.
Členy spolku Hlas onkologických pacientů jsou tyto organizace: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Asociace mužů sobě, z.s., České ILCO, z.s., Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), Dialog Jessenius, o.p.s., Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s., Lymfom Help, z.s., ONKO Unie, o.p.s. a Veronica, z.ú. HOP tedy zastřešuje onkologická onemocnění napříč diagnózami solidních nádorů i hematoonkologických onemocnění.
 
Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Petra Adámkovápředsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů+420 607 216 236adamkova@hlaspacientu.czwww.hlaspacientu.cz
Lenka HájkováADDICTS PUBLIC RELATIONS S.R.O.tel.: 778 757 006lenka.hajkova@addicts.czwww.addicts.cz
 
VÍCE INFORMACÍ
Zapojení praktických lékařů do očkování
21
BŘE
03
Zapojení praktických lékařů do očkování
Očkování proti covid-19
21
ÚNO
01
Očkování proti covid-19
Očkování proti onemocnění covid-19 bylo zahájeno27. prosince 2020. Bližší informace k očkování, a to včetně odpovědí na časté otázky, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Hlavním důvodem pro očkování je ochrana proti one- mocnění covid-19. Tato nemoc může být i smrtelná. I lidé, kteří se zotavili, mají často různé komplikace, kte- ré mohou být chronické a mohou trvat i mnoho měsíců.
V ČR jsou prozatím objednány vakcíny těchto výrobců: BIONTECH/PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, JOHNSON & JOHNSON a CUREVAC.
Aktuálně (k 12. lednu 2021) jsou v zemích EU registro- vány (schváleny) vakcíny Pfizer a Moderna. Počítá se i s použitím vakcíny ASTRAZENECA. Na základě výsledků registračních studií a celého procesu posuzování vakcín v rámci registrace bude jakákoli další schválená vakcína nepochybně velmi bezpečná.
Před očkováním není nutné absolvovat žádný test na covid-19. Očkování osoby s případnou infekcí covid-19 probíhající bez příznaků nemůže vést k poškození jejího zdraví.
Očkování je plně hrazeno ze systému veřejného zdra- votního pojištění.
Pro očkované osoby zatím platí stejná protiepidemic- ká opatření (celostátní či regionální) jako pro osoby neočkované. S ohledem na to, že údaje o účinnosti vakcíny se budou vyhodnocovat až v průběhu roku, platí pro očkované osoby nadále jako doposud i povinnost karantény po kontaktu s covid-19 pozitivní osobou.
Zatím přesně nevíme, na jak dlouho jsou osoby, které covid-19 prodělaly, chráněny před novou nákazou. Dle dostupných informací je však zřejmé, že tato ochrana trvá nejméně 3 měsíce. Prodělání infekce covid-19 není kontraindikací očkování. Lidé, kteří nebyli na covid-19 testováni a prodělali ho třeba bezpříznakově, nejsou očkováním nijak ohroženi.
Nežádoucí účinky očkování proti covid-19Vakcíny dosud schválené Evropskou lékovou agenturou jsou dostatečně bezpečné, což bylo ověřeno na desítkách tisíc lidí. Například bezpečnost vakcíny BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer byla studována u více než 44 000 lidí. U vakcín se většina vedlejších účinků objeví během prvních šesti týdnů.Nelze, aby očkovaný člověk dostal covid-19 z očkování. Vakcíny neobsahují živý koronavirus, který způsobuje covid -19.Většina nežádoucích účinků vakcín byla mírná nebo střední.U vakcíny Pfizer byly hlášeny velmi časté nežádoucí účinky podobně jako u očkování proti chřipce. Během několika dní se obvykle zlepšily. Byly hlášeny u více než 1 z 10 lidí.Jde o tyto příznaky: mírná bolest v místě vpichu (časté), únava, bolest hlavy, bolest svalů, zimnice, bolesti kloubů (méně časté), horečka (méně časté).Časté nežádoucí účinky zahrnovaly otok v místě vpichu, zarudnutí v místě vpichu a nevolnost. Ty byly hlášeny u méně než 1 z 10 lidí.Méně časté nežádoucí účinky, u méně než 1 ze 100 lidí, zahrnovaly zvětšené lymfatické žlázy nebo se celkově necítili dobře.Oteklé lymfatické uzliny v paži a krku byly hlášeny 2 až 4 dny po injekci. Ty také trvají jen několik dní a nemají vliv na zdraví.
Vakcína a infekčnostVakcína snižuje riziko onemocnění. Někteří lidé mohou být i po očkování infikováni koronaviry a být infekční, ale bez příznaků. Problematika infekčnosti je zatím pokračující výzkumnou otázkou. Studie s vakcínami Moderna a Oxford ukazují, že je také sníženo riziko získání koronaviru.
Vakcína a rizikoví pacientiVakcína se doporučuje onkologickým pacientům. Je to z důvodu vysokého rizika onemocnění covid-19. Vakcína se rovněž doporučuje u lidí se zánětlivými nebo autoimunitními stavy. To zahrnuje lidi užívající léky potlačující imunitu. Opatrnosti je vhodné dbát u pacientů, kteří užívají léky ze skupiny antikoagulancií (léky na „ředění krve”), protože se vakcíny podávají do svalu a u lisí se zvýšenou krvácivostí by mohlo dojít ke vzniku krevní podlitiny. Titopacienti by se měli poradit s lékařem.Doporučení jsou velmi podobná jako u vakcíny proti chřipce. Kdokoli, kdo může použít vakcínu proti chřipce, může použít vakcínu proti covid-19.Vakcínu tedy lze doporučit lidem s těmito chorobami: HIV pozitivní, zánětlivá revmatická onemocnění (revma- toidní artritida, axiální spondylartritida, lupus), zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), psoriáza, roztroušená skleróza, příjemci transplantovaných orgánů, lidé na chemoterapii.Ochrana před vakcínou ale nemusí být v těchto případech tak silná. To znamená, že i po obou dávkách vakcíny je důležité být opatrný a dodržovat protiepidemická opatření. Pokud je pandemie stále na vysoké úrovni, je tedy na místě nošení masky a společenský distanc.V současnosti neexistují žádné léky, které nelze použít s vakcínami Pfizer a Moderna. Užíváte-li tedy jinou léčbu, můžete se nechat očkovat. Pokud máte obavy, poraďte se se svým lékařem.Aby očkování proti covid-19 bylo co nejúčinnější, lidé by se před jeho aplikací i po ní měli zříct alkoholu. Podle britských vědců alkohol mění složení bilionů mikroorganismů žijících ve střevech, což ovlivňuje i bílé krvinky včetně lymfocytů, které vysílají protilátky proti všem virům a jsou zodpovědné i za reakci organismu na ně.Neočkují se osoby mladší 16 let. Plošné očkování se nedoporučuje ani těhotným a kojícím ženám, protože ani tato skupina, stejně jako děti, nebyla zařazena do studií covid-19 vakcín. Pokud jste nebo kojící žena a máte o očkování zájem, poraďte se nejdřív se svým ošetřujícím lékařem.
VÍCE INFORMACÍ
PRVNÍ PACIENTSKÁ ORGANIZACE PRO LIDI S NEHOJÍCÍMI SE RANAMI
20
ČER
21
PRVNÍ PACIENTSKÁ ORGANIZACE PRO LIDI S NEHOJÍCÍMI SE RANAMI
Lidi s nehojícími se ranami bude zastupovat a sdružovat první pacientská organizace. Jejím iniciátorem je obecně prospěšná společnost DialogJessenius, která k projektu přizvala řadu odborných partnerů. Posláním organizace bude trvalá snaha o zkvalitnění života pacientů s chronickými ranami a rozšíření povědomí o tomto stále naléhavějším zdravotním problému u široké veřejnosti.
www.zahojime.cz
Chronické rány každoročně postihují statisíce lidí. Přesto se o nich příliš nemluví a širokáveřejnost a mnohdy ani sami pacienti nemají dostatek informací, které by jim pomohly nepříjemný zdravotní problém řešit, nebo mu předcházet. Povědomí o chronických ranách je často omezeno na základní znalost bércových vředů či dekubitů, více známýchjako proleženiny či prosezeniny. „O tom, jak je téma tabuizované, svědčí mimo jiné to, že přesné počty lidí trpících chronickými ranami neznají ani lékaři. V České republice chybí centrální registr, který by se této problematice komplexněji věnoval. V současné době jemožné získat od Ústavu zdravotních informací a statistiky přesné údaje pouze o hospitalizovaných pacientech s ranami. Lidé s takto závažným průběhem onemocnění ale mohou představovat jen pověstnou špičku ledovce,“ upozorňuje Michaela Tůmová,ředitelka Dialogu Jessenius o.p.s.
 
Nehojící se rány jsou výzvou naší dobyV souvislosti se stárnutím populace se v dalších letech očekává nárůst počtu případů.Nejvíce ohroženi jsou lidé v pokročilejším věku, u kterých se projevují onemocnění, s nimiž je vznik chronických ran častěji spojen. Jedná se o například o diabetiky, pacientys ischemickými chorobami nebo lidi se sníženou pohyblivostí. „S přibývajícím věkem seredukuje buněčná aktivita a zpomalují fyziologické funkce, což bývá příčinou delšího a méně kvalitního hojení ran u nemocných vyššího věku,“ vysvětluje MUDr. Ivo Bureš,předseda České společnosti pro léčbu rány a primář Geriatrického centra Nemocnice Pardubice. Chronické rány ale postihují i lidi v nižším věku. Mezi rizikové skupiny patří zejména onkologičtí pacienti, invalidé nebo lidé po úrazech a náročnějších operacích.
Navzdory vysoké kvalitě českého zdravotnictví se ještě někdy těmto pacientů dostává péče, která nevede k jejich úplnému vyléčení. Řada případů pak končí dlouhodobými problémy či dokonce amputacemi. Více než polovina pacientů v průzkumu provedenémagenturou Ipsos přiznala, že chronické rány ovlivňují kvalitu jejich života.1 Nemohou sevěnovat svým zálibám, přicházejí o práci, někdy i přátele a rodinu. Situaci hůře zvládajímladší ročníky a muži. Část z nich dokonce potřebuje psychologickou podporu nebo bere léky na podporu duševního stavu. Podceňován je také ekonomický dopad stávající péče na zdravotní systém.Téma chronických ran je velmi aktuální právě teď na začátku léta, protože během teplých měsíců se fyzický i psychický stav pacientů může zhoršovat.
 
Pacientská organizace nabídne podporu i osvětu
Díky snahám České společnosti pro léčbu rány, zdravotnických týmů a dalších veřejných
i soukromých subjektů se situace zlepšuje. Stále ale chybí větší zájem o problematikua nedostatečné povědomí o rizicích a možnostech léčby chronických ran zůstává hlavnípřekážkou prevence a následně také léčby. „Medicínsky jsme se v poslední dekádě velmiposunuli. Máme k dispozici materiály respektující potřeby všech typů ran, zvýšila semezioborová spolupráce a tím pádem i péče o pacienty. Zásadním nedostatkem nadálezůstává nízká informovanost o prevenci a léčbě nehojících se ran. Právě s tímto námpacientská organizace může významně pomoci,“ oceňuje snahy o zviditelněníproblematiky nejen mezi pacienty MUDr. Ivo Bureš.Kromě edukace veřejnosti budou představitelé Projektu Zahojíme zastupovat pacientypři jednání se stakeholdery, odbornými společnostmi i v rámci pacientské rady přiministerstvu zdravotnictví. „Jsme přesvědčeni, že pacientská organizace je správnou cestou. Právě ti, kterých se problém týká, se totiž mohou nejlépe podílet na zlepšovánípéče a přispět ke vzdělávání laické i odborné veřejnosti,“ vysvětluje Michaela Tůmová.Podle předsedy České společnosti pro léčbu rány MUDr. Iva Bureše je důležitá takémožnost propojení pacientů a sdílení zkušeností.
 
Prospěje to jejich psychice, která hrajev léčbě podstatnou roli: „Někteří dlouhodobí pacienti nejsou spokojeni s výsledky léčby,odmítají spolupracovat, nemění svůj životní styl nebo na léčbu rezignují. Nejen pro něbude dobrým impulzem možnost sdílení a vědomí, že v tom nejsou sami.“ Na webuZahojíme.cz se mohou pacienti stále zapojit do průzkumu a poskytnout tak další cennéúdaje.Pacientská organizace pro lidi s chronickými ranami bude úzce spolupracovat s dalšímiorganizacemi, které zaštiťují zájmy pacientů s jinými zdravotními problémy a jsou víceohroženi vznikem chronických ran. Vznik a plánované aktivity nové pacientskéorganizace podporuje Česká společnost pro léčbu rány, Sekce podpůrné léčby Českéonkologické společnosti ČLS JEP, Česká asociace sester a další partneři a odborní garanti.
 
 
VÍCE INFORMACÍ
Informace pro onkologické pacienty
20
BŘE
13
Informace pro onkologické pacienty
Ve spolupráci se sekcí podpůrné léčby ČOS ČLS J.E.P. jsme vytvořili "Desatero bezpečnosti pro onkologické pacienty pro aktuální období". 
 
Desatero bezpečnosti onkologického pacienta pro aktuální období
1) Sledujte pravidelně a denně veřejné informační zdroje a webové stránky nemocnic onkologických center a jednotlivých pracovišť, kde jsou dostupné informace o hlavních opatřeních a postupech při infekčních epidemiích, včetně postupu při projevech podezřelých z probíhající infekce (typicky horečky, kašel, dušnost, rýma, chrapot) nebo postupu při kontaktu s infikovanou osobou.
2) Máte-li projevy podezřelé z probíhající infekce (např. teploty, kašel, dušnost, rýma, chrapot) nevstupujte na onkologické pracoviště a mezi další onkologické pacienty a personál. Se svým onkologem se telefonicky domluvte na možnosti případného posunu kontroly a léčby a navštivte zdravotnické pracoviště aktuálně určené pro řešení těchto případů (viz bod č.1, informace také u praktického lékaře).
3) V případě potřeby vypsání receptu na léky se domluvte telefonicky na zaslání receptu elektronickou cestou, je-li možné.
4) Při kýchání, smrkání používejte jednorázové kapesníčky, které si dávejte před ústa a jednou použitý kapesníček již znovu nepoužívejte a pečlivě vyhoďte do odpadkového koše, není-li jiné speciálně určené místo.5) Omezte a ideálně vynechejte cestování prostředky hromadné dopravy, vynechejte také návštěvy míst s kumulací osob, nákupní centra, čekárny, atp.6) Omezte platby hotovostí a kontakt s mincemi a bankovkami, platby ideálně bezkontaktní kartou.
7) Dodržujte hygienu a čistotu rukou, pravidelně si je umývejte pečlivě s mýdlem a máte-li, využívejte i desinfekční prostředky. Omezte pozdrav podáváním rukou, omezte doteky povrchů, zábradlí a madel ve veřejných prostorách, případně poté pečlivě ruce umyjte, desinfikujte, je-li možné.
8) Dodržujte dostateční přísun tekutin, žvýkejte žvýkačky pro udržení produkce slin, dbejte na dostatek pestré stravy, vitamínů, živin a energie.
9) Využijte krátké procházky na čerstvém vzduchu volného prostoru.
10) Při pocitu únavy odpočívejte a spěte.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Dialog-Jessenius, o.p.s., 10.3.2020
 
 
 
VÍCE INFORMACÍ
BAOBAB COLLECTION A DIAOLOG JESSENIUS BOJUJí PROTI RAKOVINĚ PRSU
19
KVĚ
21
BAOBAB COLLECTION A DIAOLOG JESSENIUS BOJUJí PROTI RAKOVINĚ PRSU
V úterý 21. května 2019 se na pražské kamenné prodejně interiérových vůní ARIA PURA konal press event pro 15 VIP novinářů a bloggerů zaměřený na kolekci vonných svíček Baobab Women a s ní spojený charitativní projekt na podporu výzkumu rakoviny prsu. Eventu se zúčastnil i viceprezident luxusní značky Baobab Colletion a spolu s majitelem firmy ARIA PURA s.r.o. předali šek s výtěžkem z prodeje neziskové organizaci Dialog Jessenius o.p.s. a podpořili tak onkologické pacientky v jejich nelehké životní situaci.
Ředitelka společnosti Dialog Jessenius o.p.s. Michaela Tůmová a výkonná ředitelkaProjektu 35 Marcela Svěráková představily neziskovou organizaci, čím se zabývá a jaké jsou její cíle. Dialog Jessenius o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2009 a klade si za cíl zlepšit informovanost žen a společnosti obecně o závažném onemocnění rakoviny prsu. Zároveň se snaží o zlepšení komunikace mezi pacientkami, jejich rodinami i zdravotním personálem v nemocnicích. Obě dámy také představily projekt s názvem „Projekt 35“, který se zaměřuje na prevenci a pomoc při léčbě mladým pacientkám ve věku do 35 let. O své zážitky a zkušenosti se přišla podělit jedna z pacientek.
Všechny tři dámy dostaly jako dárek luxusní vonnou svíčku Baobab Collection z kolekce Women, kterou jim osobně předal viceprezident belgické společnosti Baobab Collection, pan Baren Van Mullen. Ten zároveň představil kolekci svíček Women, která vznikla zejména jako charitativní projekt právě na podporu výzkumu rakoviny prsu a neziskové organizace „BIG against cancer“, která je největší mezinárodní sítí výzkumných skupin zaměřujících se na výzkum možností léčby této zákeřné nemoci.
Majitel společnosti ARIA PURA následně spolu s viceprezidentem společnosti Baobab Collection předali paní Tůmové ze společnosti Dialog Jessenius dárkový šek na 30 000 Kč.
Majitel společnosti Petr Brabec spolu s výkonnou ředitelkou Hanou Kružíkovou a brand managerkou Janou Podlipnou představili přítomným novinářům a bloggerům misi naší společnosti ARIA PURA, která má na českém trhu více než desetiletou tradici, ale i další produkty značek, které nabízíme našim zákazníkům k provonění interiéru.
ARIA PURA má dvě kamenné prodejny s bytovou kosmetikou, v Praze na Vinohradské ulici a v Brně v CT Parku na ulici Škrobárenská. Obě prodejny nabízí širokou nabídku produktů na provonění interiéru jako jsou aroma difuzéry, katalytické lampy, vonné svíčky, bytové spreje, vůně na textil, do skříně nebo botníku od těch nejlepších světových značek.
V portfoliu ARIA PURA může zákazník najít produkty značek Mr&Mrs Fragrance, Baobab Collection, Chando, Estéban Paris Parfums, ONNO Collection, Culti Milano, Voluspa, Millefiori Milano a další. Nedílnou součástí portfolia tvoří autovůně, které zažily v posledních letech doslova boom a jsou předmětem i velkoobchodní spolupráce s několika obchodními řetězci nebo čerpacími stanicemi. Veškerý sortiment je k dostání takéna e-shopu firmy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, pro Českou republiku je to e-shop www.bytove-parfemy.cz.
Belgická značka Baobab Collection se při výrobě vonných svíček zavazuje k určitým hodnotám, včetně vysoce kvalitního řemeslného zpracování a šetrnosti k životnímu prostředí. Všechny svíčky jsou ručně lity do ručně foukaných skleněných váz, což dělá z každé svíčky unikátní kus. Suroviny jsou vybírány podle jejich kvality a ekologických parametrů. Vůně jsou vyvíjeny renomovanými parfuméry v Grasse. Svíčky z kolekce Women mají krásný růžovo-zlatý design inspirovaný interiéry britského návrháře Davida Hickse. Vůně svíček je velmi ženská a sofistikovaná, laděná do květinově-pudrových tónů magnólie, růže a pižma.
VÍCE INFORMACÍ
Záštita Ministra zdravotnictví
19
BŘE
27
Záštita Ministra zdravotnictví
K naším blížícím se 10. narozeninám jsme dostali od pana ministra Adama Vojtěcha krásný dárek v podobě záštity našeho projektu Centra informací pro onkologické pacienty a jeho vzdělávacím aktivitám. Velká radost, velká motivace, velká zodpovědnost. DĚKUJEME!
 
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 15. dubna 2019
MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ UDĚLIL ZÁŠTITU CENTRU INFORMACÍ PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY
Podporu od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha dostalo před časem Centrum informací pro onkologické pacienty - CIOP, které v prostorách FN Motol provozuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius. Hlavním posláním centra je poskytovat potřebné informace onkologicky nemocným pacientům.
Projekt CIOP a jeho vzdělávací aktivity se od konce března 2019 mohou pochlubit záštitou, kterou jim udělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „CIOP má za sebou rok a půl svého fungování. Velmi si vážíme podpory ministra Vojtěcha, je to pro nás ocenění naší práce,“ uvedla za zřizovatele Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius.
CIOP sdružuje odborníky, kteří pomáhají onkologickým pacientům, a to nejen v oblasti zdravotnické, ale i v otázkách psychologického či sociálního charakteru. „Máme zjištěno, že pacienti a jejich nejbližší okolí často bojují nejen se samotnou nemocí, ale i s nedostatkem seriózních informací. U nás mají možnost probrat svou náročnou situaci se zkušenými terapeuty nebo s lidmi, kteří mají sami s rakovinou zkušenost,“ doplnila Michaela Tůmová.
Centrum informací pro onkologické pacienty sídlí v budově nové dětské onkologie pražské Fakultní nemocnice v Motole. Realizuje jej obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která se již deset let věnuje právě zlepšení dostupnosti informací pro pacienty s onkologickým onemocněním. K jejím zakladatelům patří i přední česká onkoložka Petra Tesařová.
DIALOG JESSENIUSObecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, jejich průběhu a léčbě a tím zlepšit komunikaci mezi zdravotníky a pacienty i mezi pacienty a rodinnými příslušníky.K hlavním projektům patří publikace edukativních DVD pod souhrnným názvem Průvodci onemocněním, která mají pomoci pacientům s onkologickým onemocněním překonávat těžkou životní situaci a připravit je na to, co je při léčbě čeká. Kampaň Ruce na prsa se zaměřuje na osvětu, prevenci a motivaci veřejnosti k zodpovědnému přístupu k vlastnímu zdraví a životu.
Více informací o aktivitách i jednotlivých projektech na www.dialog-jessenius.cz a www.ciop.cz
Kontakt pro média:Kateřina MartykánováPR managertel: 602 576 870martykanova@dialog-jessenius.cz
 
VÍCE INFORMACÍ
Seminář: Jak být lépe slyšen
18
LIS
22
Seminář: Jak být lépe slyšen
Zveme vás na Seminář "Jak být lépe slyšen", který se uskuteční dne 22.11.2018 od 14,00 do 17,00 v Informačním centru pro onkologické pacienty (CIOP) ve FN Motol (budova nové onkologie, 4. patro, číslo dveří 620, doprava: bus 167 ze stanice Anděl či Na Knížecí do stanice Sídliště Na Homolce, autem z ulice Roentgenova).
Interaktivní seminář proběhne ve spolupráci se zkušeným zdravotnickým novinářem a public affairs expertem a diskutována budou zejména následující témata:
• Jak prezentovat organizaci a zejména její úspěchy v návaznosti na cílovou skupinu.
• Jak silný je můj „Case for support“?
• Stanovení cíle a prostředků k jeho dosažení a měření dopadu aktivit vzhledem k cílům (kvantitativně i kvalitativně).
• Jak medializovat aktivity – aneb co novináře zaujme.
• Media monitoring
• Jak komunikovat se stakeholdery (zejména lékaři, regulátory, politiky).
• Vytváření neformálních koalic k prosazení cíle.
Cílem semináře je posílit kompetenci zástupců pacientů, a to prostřednictvím vzájemné diskuse o výše zmíněných tématech, a to tak, aby se zvýšila schopnost pacientských organizací být informovaným a aktivním partnerem státních, odborných a regulačních autorit v oblasti hájení práv, potřeb a zájmů pacientů (dostupnost léčby, kvalita péče, informovanost, sdílené rozhodování o léčbě, kvalita života, psychologická a sociální podpora apod.).
Témata ze semináře budou následně zpracována v brožuře, která bude praktickou „kuchařkou“ pro pacientské organizace. K dispozici bude krátce po Novém roce.
Drobné občerstvení zajištěno.
Potvrzení účasti posílejte prosím na Ivana.plechata@centrum.cz
 
Informace o přednášejících:
Ing. Marcela Alföldi Šperkerová je zkušenou novinářkou. V médiích působí již 21 let, pracovala v tiskové agentuře, denících Mladá fronta DNES a Lidové noviny či týdenících Euro a Ekonom. Naposledy vedla odborný lékařský časopis AM Review, resp. Terapie. Posledních 12 let se věnuje především informování o dění ve zdravotnictví. Má také zkušenosti s vedením mediálních tréninků pro manažery i politiky.
Mgr. Markéta Pudilová je zkušenou expertkou na PR, strategii komunikace a mediarelations. Pracuje s odbornými společnostmi i pacientskými organizacemi na kampaních, připravuje s nimi tiskové zprávy, organizuje tiskové konference,
PhDr. Ivana Plechatá pracuje posledních 8 let v oblasti zdravotní a lékové politiky jako nezávislý expert (LF MU v Brně, spolupráce v rámci akademické Platformy Pharmaround a UCEP při Farmakologickém ústavu v Brně). Je zakládajícím partnerem webového portálu OZdravotnictvi.cz, čtyři roky vedla Ústav lékového průvodce z.ú., nyní je ředitelkou neziskové organizace Průvodce pacienta, z.ú, Věnuje se zejména projektům na posílení zdravotní gramotnosti u laické veřejnosti, tématu účelné a bezpečné farmakoterapie a problematice dostupnosti léčby. Spolupracuje s pacientskými organizacemi i odbornými společnostmi. Je koordinátorkou projektu Hlas pacientek s rakovinou prsu, projektu SETAP (prevence CMP) nebo projektu Senior (účelné farmakoterapie v zařízení sociálních služeb).
VÍCE INFORMACÍ
NOVÝ STAN PRO RUCE NA PRSA
18
ČVC
31
NOVÝ STAN PRO RUCE NA PRSA
S projektem Ruce na prsa I dalšími aktivitami postupně objíždíme různá místa v České republice. Mnohdy se jedná o venkovní akce, kde nelze předvídat rozmary počasí. Déšť je samozřejmě nepříjemný, ale i celodenní paprsky slunce nás umí pořádně potrápit. Proto jsme rádi, že nám společnost EXPODUM věnovala dva rychlorozkládací stany, které nám venkovní prezentaci velmi ulehčí.
Velký stan o rozměrech 3 x 6 metrů zaručí pohodlí pro všechny. Pokud se ocitneme v omezených prostorech, můžeme využít druhý party stan. Ten zabírá plochu 2 x 3 metry a bude tak vhodnější na akcích, kde je vícero prezentačních stánků vedle sebe.
Službu nám stany poskytnout také při prezentacích projektu RUCE NA PRSA, které často probíhají venku. Pohodlí určitě ocení zájemkyně o praktické informace, stejně jako pro ambasadorky projektu. Jsme rádi, že díky těmto stanům můžeme edukovat více žen a poskytneme jim osobnější prostředí při konzultaci takto delikátní problematiky.
Jednou z nejbližších akcí, kam se stany vyrazíme, bude Studentský štafetový maraton, který 10. října pořádá na Výstavišti v Holešovicích nezisková organizace DĚLEJ, CO TĚ BAVÍ. Běžecký maraton pro týmy středních a vysokých škol o klasické délce 42 km bude rozdělen do deseti úseků. V rámci doprovodného programu stejně jako v loňském roce ukážeme, jak se provádí samovyšetření prsu.Děkujeme společnosti EXPODUM a těšíme se, až s novými pomocníky vyrazíme do terénu.
VÍCE INFORMACÍ
Den otevřených dvEří CIOP
18
DUB
11
Den otevřených dvEří CIOP
Individuální konzultace, pomocnou ruku i praktické rady zprostředkuje onkologickým pacientům Den otevřených dveří ve FN Motol v Praze. Organizuje jej Centrum informací pro onkologické pacienty (CIOP) a jeho provozovatel, společnost Dialog Jessenius, ve středu 11. dubna. Od 11 do 15 hodin zde budou připraveni odborníci i zástupci neziskových organizací, kteří pracují s onkologicky nemocnými a poradí jim nejen se zvládáním léčby, ale i s ostatními problémy a komplikacemi spojenými s jejich onemocněním.
Onkologičtí pacienti i jejich blízcí často bojují nejen se samotnou nemocí, ale i s nedostatkem potřebných informací. „Proto jsme založili naše informační centrum CIOP, které našlo místo v budově nové dětské onkologie FN Motol,“ vysvětlila Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius. „Nyní nabízíme pacientům možnost promluvit si s terapeuty, kteří jsou s onkologicky nemocnými v kontaktu již po mnoho let nebo mají s rakovinou vlastní zkušenost. Dokáží tak poradit v tom, co pacienti potřebují vědět ke zdárnému průběhu léčby.“
Pomoc nabídnou zástupci odborných a pacientských organizací Centrum Amelie, Hlas pacientek, Onko Unie či Aliance žen s rakovinou prsu, Ústav lékového průvodce, kteří zodpoví otázky zdravotního i psychologického charakteru – jak si říct o pomoc, jak se s nemocí vyrovnat a jak o ní mluvit s blízkými, jak získat druhý názor. Poskytnou psychickou podporu, předají nabyté zkušenosti a ukáží možnou cestu řešení problémů spojených s nemocí a léčbou.
"Velice si vážíme aktivit Centra i spolupracujících organizací na pomoc onkologickým pacientům. Dostatek informací, možnost obrátit se pro radu či psychickou podporu jsou v náročné životní situaci, kterou pacienti procházejí, nesmírně důležité. Jsem proto ráda, že ministerstvo zdravotnictví může řadu zde přítomných organizací podporovat a spolupracovat s nimi," uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.
Dne otevřených dveří se zúčastní i lékařští odborníci, kterým fungování centra pomáhá v jejich práci a jeho činnost podporují. Nebude chybět například klinická farmakoložka Jana Ptáčníková, přednostka onkologické kliniky FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, přední česká onkoložka a zakladatelka společnosti Dialog Jessenius Petra Tesařová a další.
Den otevřených dveří, nesoucí podtitul „Vše, co jste chtěli vědět o onkologii a báli jste se zeptat“, se koná ve středu 11. dubna od 11:00 do 15:00 hodin v Centru informací pro onkologické pacienty ve FN Motol, budově č. 23, 4. patro. Vstup je zdarma.
 
Pro více informací sledujte www.ciop.cz.
VÍCE INFORMACÍ
PragueONCO 2018 - pacientský seminář
18
LED
24
PragueONCO 2018 - pacientský seminář
Ve středu 24. ledna se v Praze už po deváté uskutečnila odborná akce PragueONCO. Součástí programu byl i pacientský seminář, který organizuje Dialog Jessenius, o. p. s. Během dne zde vystoupila celá řada odborníků se zkušenostmi s léčbou onkologických pacientů, ale také Petr Koukal či Petr Havlíček.
Témata semináře pro více než padesát onkologických pacientů se týkala aktivního přístupu pacienta, léčby bolesti i léků obecně, důležitosti pohybu i správného stravování. Se svou osobní zkušeností se podělil Petr Koukal, český olympionik, který sám podstoupil léčbu rakoviny varlat.
„Rád nabízím svůj příběh jako inspiraci nebo motivaci pro další pacienty, kteří právě procházejí těžkým obdobím, stejně jako jsem to zažil já,“ uvádí Petr Koukal, který také zdůraznil, jak důležitá je prevence a samovyšetření.
Známý výživový specialista Petr Havlíček na semináři promluvil o smyslu výživy, pohybu a zdravého životního stylu v prevenci zhoubných nádorů.
„Znepokojuje mě, že počet onkologických pacientů narůstá. Znepokojuje mě, že jejich průměrný věk neustále klesá. Ale nerozumím tomu proč. Proč, když se stále více prokazuje, že jedním z hlavních spouštěčů je náš životní styl. A já osobně nechci, abychom se rozhodli měnit svůj životní styl a začali se lépe starat sami o sebe, až když je pět minut po dvanácté,” uvedl Petr Havlíček.
Odpoledne uzavřela ředitelka obecně prospěšné společnosti Michaela Tůmová, která přítomné seznámila s nedávno otevřeným Centrem informací pro onkologické pacienty.
„Centrum sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol v Praze a obrátit se na něj mohou pacienti v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už je zdravotního, sociálního či psychologického rázu,“ vysvětlila Michaela Tůmová a dodala, že 11. dubna se zde uskuteční den otevřených dveří za přítomnosti předních kapacit v oblasti onkologie. Pacienti sem samozřejmě mohou zavítat i během provozní doby centra nebo po předchozí dohodě v jiném termínu.
Více na www.ciop.cz
VÍCE INFORMACÍ
Hlídej se v karlovarském kraji
17
PRO
08
Hlídej se v karlovarském kraji
Každých sedm minut je v České republice zjištěn jeden nový onkologický pacient. Proto je důležité klást velký důraz na prevenci. Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius této problematice věnuje kampaň Hlídej.se, cílenou na veřejnost a především na studenty středních a vysokých škol. S podporou Karlovarského kraje naučí mimo jiné, jak na samovyšetření prsu a varlat.
V úterý 12. prosince s tematickou přednáškou i praktickými ukázkami vystoupí ředitelka Dialogu Jessenius Michaela Tůmová přímo na půdě Vysoké školy finanční a správní v Karlových Varech. Vstup je zdarma.
Od patnácti let provádět pravidelné měsíční samovyšetření prsu u dívek a samovyšetření varlat u chlapců. Tak zní doporučení lékařů v rámci prevence rakoviny prsu či varlat. Jak má ale správné samovyšetření probíhat? Lze se někde poradit nebo si to dokonce vyzkoušet? A jaké faktory mohou ovlivnit vznik rakoviny? Na tyto otázky i na mnohé další odpoví přednáška Michaely Tůmové, ředitelky společnosti Dialog Jessenius, specializující se na informovanost v oblasti onkologických onemocnění.
Přednáška je součástí nové kampaně Dialogu Jessenius s názvem Hlídej.se. Cílí zejména na studenty, které chce seznámit se základy prevence některých typů onkologických onemocnění. „Během hodinové přednášky představíme skutečné příběhy onkologických pacientů, hostem bude mladá pacientka z organizace Bellis Young Cancer. Ale hlavně, účastníci si na speciálních modelech mohou na místě prakticky natrénovat samovyšetření prsu či varlat,“ odhaluje program Michaela Tůmová.
Další informace ke kampani najdete na www.hlidej.se a v krátkém videu.
Partnerem projektu je Karlovarský kraj.
 
VÍCE INFORMACÍ
Setkání s odborníky pro onkologické pacienty
17
LIS
23
Setkání s odborníky pro onkologické pacienty
Ve čtvrtek 23. listopadu se v novém Centru informací pro onkologické pacienty v areálu FN Motol uskutečnilo setkání pro sestry a pacienty s názvem „Co se hodí vědět“. Přednášeli zde odborníci jako Jan Měšťák, Peter Rehor či zástupci nadace Dobrý anděl. Akci připravila obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, která provozuje i činnost centra. Jeho cílem je pomáhat pacientům se zhoubnými nádory nejen v otázkách medicínských, ale i psychologických, sociálních a ekonomických.
V centru ve FN Motol spolupracuje Dialog Jessenius s celou řadou odborníků, některé z nich si mohli pacienti poslechnout na setkání „Co se hodí vědět“. Konalo se 23. listopadu v budově nové dětské onkologie. Se zajímavou přednáškou o kráse se zde představil Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., lékař specializující se na oblast plastické chirurgie či profesor Peter Rehor PhD. z University of Western States v Portlandu v USA s příspěvkem o důležitosti pohybu. S nadační prací seznámili posluchače zástupci Dobrého anděla.
CIOP v areálu pražské Fakultní nemocnice Motol vznikl právě s cílem poskytnout onkologickým pacientům informace o nemoci, jejím průběhu i léčbě, pomoci jim pochopit odborně formulované lékařské zprávy, ale také vyslechnout jejich pocity a starosti.
Onemocnění rakovinou je obrovským zásahem do života. Spoustu otázek řeší nejen pacient, ale i jeho nejbližší okolí. „Z nedostatku jiných zdrojů informací nejčastěji čerpají z internetu. Tam se ale mohou setkat i s řadou zkreslených či nepravdivých informací. Proto jsme vsadili na osobní kontakt a založili Centrum informací pro onkologické pacienty (CIOP),“ vysvětlila Michaela Tůmová, ředitelka společnosti Dialog Jessenius, která centrum zřizuje.
„Informovaný pacient má větší naději v léčbě uspět,“ potvrdila Michaela Tůmová. „V centru se pacienta ujme specializovaná sestra a stane se jeho průvodcem onemocněním. Ten se na ni může obrátit v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už je zdravotního, sociálního či psychologického rázu.“
 
Více o CIOP na webu www.ciop.cz.
VÍCE INFORMACÍ
Štefan Margita pro lékaře a sestry
17
ŘÍJ
18
Štefan Margita pro lékaře a sestry
Ve středu 18. října uspořádal Dialog Jessenius a Projekt 35 v prostorách Clam – Gallasova paláce v Praze benefiční večer pro lékaře a zdravotní sestry. Jeho hlavním posláním bylo vzdát hold zdravotnickým pracovníkům onkologických pracovišť, kteří pomáhají pacientům v boji se zákeřným onemocněním. Vrcholem večera byl koncert operního pěvce Štefana Margity.
Slavnostní večer se uskutečnil v rámci aktivit obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius a Projektu 35 v měsíci říjnu, který je již tradičně po celém světě připomínán jako měsíc boje proti rakovině. V unikátních prostorách Clam – Gallasova paláce byla k vidění také výstava módních fotografií s názvem „Klobouk dolů“ studentů FAMU, které zachycují onkologické pacientky – v klobouku i bez.
"Je škoda, že většinou zapomínáme děkovat. My se v rámci letošního „Růžového října“ snažíme připomínat, že vedle nás žijí ženy, které musí denně statečně bojovat s těžkou onkologickou diagnózou - karcinomem prsu, ale také všichni ti, kdo jim pomáhají nad ní zvítězit. Všem proto patří velký dík a před jejich odvahou chceme smeknout,“ říká Petra Tesařová, předsedkyně správní rady Dialog Jessenius, o.p.s. a předsedkyně koordinační skupiny Projekt 35.
Poctu za péči o onkologické pacienty složil přítomným lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým pacientům známý tenorista Štefan Margita. Ten jim věnoval jako poděkování své koncertní vystoupení. "Kdybych mohl zachránit svým zpěvem Vaše pacientky, tak budu zpívat 365 dní v roce,“ řekl Štefan Margita. Během večera také předal společně s finančním ředitelem společnosti Editel, Karlem Janouškem, Petře Tesařové šek na padesát tisíc korun. Finanční částka poslouží na podporu časné diagnostiky onkologických onemocnění.
Akce se uskutečnila pod záštitou Adriany Krnáčové, primátorky Hlavního města Prahy. „Onkologická onemocnění si vybírají svou neúprosnou daň nejen na samotných pacientech, ale i na lidech v jejich bezprostředním okolí. Vedle rodinných příslušníků a blízkých přátel jde především o lékaře a zdravotní sestry. A právě na ty, kteří se o onkologické pacienty dennodenně obětavě starají, mnohdy pohříchu zapomínáme. Jim by měl rovněž patřit náš vděk a náležitá úcta.“
VÍCE INFORMACÍ
Výstava fotografií Klobouk dolů
17
ŘÍJ
03
Výstava fotografií Klobouk dolů
V úterý 3. října byla v unikátních prostorách Werichovy vily v Praze slavnostně zahájena výstava módních snímků „Klobouk dolů“, na nichž studenti katedry fotografie FAMU zachytili onkologické pacientky. Společný projekt Dialogu Jessenius a Projektu 35 vznikl jako pocta pacientům za jejich odvahu bojovat se zákeřnou nemocí a také zdravotnickým pracovníkům onkologických pracovišť, kteří jim ve snaze ji porazit pomáhají. Výstava je přístupná pro veřejnost až do 15. října.
Měsíc říjen je již tradičně po celém světě označován za měsíc boje proti rakovině, kterému se pravidelně připojují i obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius a Projekt 35. „Naše organizace pořádá pravidelně říjnu, jako připomenutí boje s rakovinou prsu u mladých a aktivních pacientek akce spojené s módou, designem a kulturou,“ uvádí Marcela Svěráková, výkonná ředitelka Projektu 35 o.p.s., a dodává: „Letos jsme se rozhodli naše aktivity a zkušenosti propojit a uspořádat 1. ročník Festivalu onkologické prevence a kultury.“
Tento festival kromě výstavy „Klobouk dolů“ ve Werichově vile představí v průběhu října i řadu dalších kulturních a preventivních akcí. Kromě jiného i autorskou projekci Heleny Třeštíkové, koncert šansonů Chantal Poullain a koncert Štefana Margity, které budou věnovány pacientkám, pacientským organizacím, lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům onkologických pracovišť jako poděkování.
"Je škoda, že většinou zapomínáme děkovat. My bychom v rámci letošního „Růžového října“ rádi připomněli, že vedle nás žijí ženy, které musí denně statečně bojovat s těžkou onkologickou diagnózou- karcinomem prsu , ale také všichni ti, kdo jim pomáhají nad ní zvítězit. Všem proto patří velký dík a před jejich odvahou chceme smeknout,“ říká Petra Tesařová, předsedkyně správní rady Dialog Jessenius, o.p.s.
VÍCE INFORMACÍ
Setkání pacientek
17
ČER
22
Setkání pacientek
Ve středu 21. června se uskutečnilo setkání novinářek s pacientkami, které opakovaně bojují s onkologickým onemocněním prsu. Snahou bylo upozornit na téma životních podmínek metastatických pacientek, ukázat jejich potřeby a průběh léčby.
Ze statistik vyplývá, že až 30 procentům žen, které se léčily s rakovinou prsu, se nemoc vrátí, bohužel už ve čtvrtém, tedy metastatickém stádiu. Podle odhadů Národního onkologického registru v roce 2017 žije v České republice kolem 3370 žen s tímto onemocněním.
„Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelné, dochází díky novým možnostem léčby k zásadnímu prodlužování života těchto pacientek ve velmi dobré kvalitě, říká Petra Tesařová, přední česká onkoložka a předsedkyně správní rády Dialog Jessenius, která však upozorňuje na to, že ne vždy je to život kvalitní: „Rádi bychom, aby nemocné dostaly nejúčinnější terapii, netrpěly nežádoucími účinky léčby i příznaky nemoci a nacházely účinnou pomoc v rámci psychických, rodinných i sociálních problémů, které jim nemoc způsobuje.“
Setkání se zúčastnilo několik pacientek, které jsou důkazem toho, že i přes velmi vážné onemocní se, kterým se musí potýkat, mohou s touto nemocí žít i řadu let a plnohodnotně fungovat v rodině a případně i v zaměstnání. Shodly se na tom, že největší stress jim způsobuje obava o trvalou dostupnost potřebné účinné onkologické terapie.
Setkání proběhlo ve spolupráci s obchodním řetězcem Marks&Spencer.
VÍCE INFORMACÍ
Memorandum O zlepšení podmínek pro ženy s metastatickou rakovinou prsu
17
ČER
16
Memorandum O zlepšení podmínek pro ženy s metastatickou rakovinou prsu
Zajištění dostupné moderní léčby, zdravotních pomůcek a návazné zdravotní péče nebo potřeba zlepšení systému sociálních dávek pro pacientky s diagnózou metastatického stádia rakoviny prsu. Celkem sedm požadavků je obsahem memoranda, které koncem května podepsaly organizace sdružené pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu. Společně chtějí jednat se zástupci státní správy, politické scény, zdravotních pojišťoven i se zástupci odborné lékařské společnosti a upozornit je na aktuální problémy žen s nevyléčitelnou nemocí.
Statistiky ukazují, že přibližně 30 procent žen, které se léčily s rakovinou prsu, se nemoc vrátí, bohužel už ve čtvrtém, tedy metastatickém stádiu. Podle odhadů Národního onkologického registru v roce 2017 žije v České republice kolem 3 370 žen s tímto onemocněním. Díky novým možnostem léčby se lékařům daří výrazně prodlužovat přežití pacientek, a to při velmi dobré kvalitě života.
 
„Memorandum je apelem na všechny partnery v oblasti zdravotní a sociální politiky, kteří mohou rozhodovat o budoucnosti těchto žen, aby poznali a pochopili jejich potřeby a podpořili je v rámci svého rozhodování,“ vysvětluje ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová.
Zároveň zdůrazňuje, že pacientské organizace by se měly stát právoplatnými partnery v dalším jednání o potřebách těchto žen. „Realita je taková, že pacientské organizace stále nejsou partneři ministerstva, pojišťoven ani dalších úřadů. Nemůžeme tak připomínkovat ani zasahovat do legislativních a správních jednání, které se metastatických žen přímo dotýkají. Proto jako jeden z bodů memoranda požadujeme posílení role organizací jako partnerů k zastupování a hájení práv pacientů,“ popisuje Knappová.
Zástupci organizací v memorandu žádají mimo jiné zajištění plné dostupnosti moderní léčby pro metastatické pacientky, stejně jako budoucí financování této léčby, a to na základě evropských a českých odborných doporučení.
Primářka MUDr. Katarína Petráková, Ph.D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně k tomu dodává: „Přibližně poslední dva roky sledujeme v České republice zpomalení dostupnosti nové cílené léčby s prokazatelnou účinností. Některé cílené léky, které významně prodlužují přežití pacientek za dobré kvality života a které měly dočasnou úhradu, ji letos ztratily. Týká se to hlavně léků pro léčbu pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Jde přitom o léky, které jsou dostupné ve dvaadvaceti vyspělých státech Evropy,“ doplňuje primářka Petráková.
Zásadním bodem memoranda je také požadavek nastavení systému sociálního zabezpečení a podpory pro metastatické pacientky. Organizace požadují, aby byly žádosti o invalidní důchody posuzovány operativně podle zdravotního stavu pacienta. „Posuzování invalidity je z hlediska pacientek s metastatickým onemocněním problematické. Pacientkám, které dosáhnou ústupu rakoviny, je rychle snižován nebo odebrán invalidní důchod. Tyto ženy jsou tak nuceny vrátit se do plného provozu, přitom jejich výkonnost je velmi omezena a není žádný prostor pro šetřící režim jako prevence proti návratu nemoci,“ říká statutární zástupce a sociální pracovnice organizace Amelie Mgr. Šárka Slavíková. „Dalším problémem jsou například omezené vycházky pro pacientky s rakovinou v pracovní neschopnosti. To je jeden z příkladů nešťastného nastavení systému, které je potřeba změnit,“ dodává Slavíková.
V dalších bodech žádají organizace také zajištění dostupnosti zdravotních pomůcek a propojení návazných zdravotních a sociálních služeb v průběhu dlouhodobé léčby metastatických pacientek, včetně péče paliativní. Zároveň žádají také Českou onkologickou společnost, aby pomohla pacientkám řešit návaznost zdravotní péče mezi jednotlivými onkologickými pracovišti nebo o zpracování a zveřejnění metodiky a postupu, který by ve prospěch pacientek sjednotil praxi pro pacientkou vyžádané posouzení zdravotního stavu a léčby dalším lékařem, tzv. „second opinion“.
VÍCE INFORMACÍ
Business Run a ruce na prsa
16
KVĚ
17
Business Run a ruce na prsa
Den dětí nemusí být jenom o dětech. Důkazem toho je farmaceutická firma Sanofi, která se rozhodla pro své zaměstnance 1. června zorganizovat společný běh Business Run a zaměstnancům navíc zprostředkovat i školení o samovyšetření prsou a varlat. To zajišťují zkušené instruktorky z nadace Ruce na prsa, na akci vystoupí i Petr Koukal za nadaci STK pro chlapy.
A tak se zrodila nová spolupráce mezi nadacemi a organizátory firemních běhů Business Run z Kasty, s.r.o. „Věříme, že se tímto způsobem povede nadacím proškolit co nejvíce lidí a jsme velmi rádi, že tomu můžeme pomoci. Těší nás zájem každé firmy, která se do projektu zapojí, a podpoří tak záslužnou a tolik důležitou činnost nadací a jejich projektů,“ uvedl organizátor akce Business Run Jiří Kastner.
Nadace Ruce na prsa může díky příspěvku od každé firmy rozvíjet svou činnost a dostávat důležitost samovyšetření prsu do povědomí většího množství žen. „Těší nás zájem o akci Business Run, protože dokazuje nejen nadšení pro běh, ale také společenskou zodpovědnost a zájem o zdraví. Existuje mnoho různých charitativních běhů, každý si díky tomu může vybrat a podporovat téma, které je mu blízké. Jako poděkování předáme všem účastníkům tohoto běhu informace o tom, jak se o sebe správně starat v rámci prevence onkologických onemocnění,“ upřesnila instruktorka z nadace Ruce na prsa Markéta Havlová.
Business Run je projekt, který pořádá Asociace firemních sportů a zdraví s cílem podpořit zaměstnavatele a firmy aktivní v oblasti zdravého životního stylu svých zaměstnanců. „Zkrátka každý člověk, který se rozhodne zúčastnit Business run, pomáhá dobré věci," doplnila spoluorganizátorka akce Business Run Barbora Ostřížková. Tak udělejte taky něco dobrého a přihlaste se k firemnímu běhu Business Run. Nejen, že zocelíte kolektiv, ale především zajistíte, aby se Vaši kolegové uměli správně vyšetřit.
Takže dejte ruce na prsa a vyběhněte z kanceláře ven – vyvětrat koule!
Více informací najdete na www.businessrun.cz.
VÍCE INFORMACÍ
Roadshow Ruce na prsa pokračuje
15
ÚNO
17
Roadshow Ruce na prsa pokračuje
Naučit ženy a dívky samovyšetření prsu a zdůraznit význam prevence v boji s nejčastějším onkologickým onemocněním u českých žen – to je hlavním posláním projektu Ruce na prsa obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. Druhý ročník úspěšné road show po obchodních centrech odstartoval v úterý 17. února v pražském PALLADIU, které je jedním z osmi míst po celé ČR, kde si budou mít možnost ženy samovyšetření prsu vyzkoušet.
První z žen, která prošla odbornou instruktáží, byla herečka Veronika Arichteva. Na speciálním fantomu si vyzkoušela nejen, jak se samovyšetření provádí, ale také jak poznat, když se v prsu nachází něco, co tam nepatří.
Veronika se s rakovinou prsu osobně setkala u své sestry, která úspěšně absolvovala onkologickou léčbu. Také proto se rozhodla podpořit tento projekt. „Jsem ráda, že můžu podpořit tuto akci.Když bylo moji sestře Katce 28 let a měla půlroční holčičku, lékaři jí našli velký nádor v prsu. Bylo to těžké období, ale Kačka je bojovnice,“ říká Veronika a dodává: “Samovyšetření prsou by mělo automaticky patřit do života každé ženy.“
Stejně jako ona, mohou v – 2. podlaží před supermarketem Albert získat praktické zkušenosti i užitečné rady i další ženy a dívky. Stánek s odborníky zde bude k dispozici denně od 11. do 19. hodiny, až do 1. března.
„V loňském roce využilo této možnosti na 4000 žen a dívek, které navštívily náš stánek v obchodních centrech po celé republice během naší road show“ uvádí ředitelka obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius Michaela Tůmová a doplňuje i další možnosti, jak se dozvědět informace o správném postupu samovyšetření: „Naše speciální aplikace pro mobilní telefony nabízí nejen postup krok za krokem, ale je především praktickým pomocníkem, který ženy každý měsíc upozorní, že teď je ta nejlepší doba najít si deset minut na samovyšetření.“
VÍCE INFORMACÍ
Den boje proti rakovině 4.2.
15
ÚNO
04
Den boje proti rakovině 4.2.
U příležitosti Světového dne boje proti rakovině zorganizovala obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius 4. února setkání onkologických pacientek a žen, kterým není lhostejné jejich zdraví. Cílem akce bylo zdůraznit význam prevence a zdravé životosprávy při léčbě i po ní. Také proto se místem jejich setkání stalo bistro nové sítě prodejen kvalitních a čerstvých potravin DELMART na pražském Andělu.
 
Nejčastějším zhoubným onemocněním u žen v ČR je rakovina prsu, a proto se akce věnovala především této problematice.
„Příběhy vyléčených pacientek jsou dokladem toho, jak nesmírně důležitá je pro úspěšnou léčbu včasná diagnóza,“ uvádí ředitelka Dialogu Jessenius Michaela Tůmová, která přítomným ženám ukázala na speciální maketě prsou, jak se správně samovyšetření provádí, a zdůraznila, kdy je na to ten nejlepší čas.
„Ženy se často vymlouvají, že nemají čas a zapomínají. Proto jsme vytvořili aplikaci Ruce na prsa do mobilu, která je každý měsíc upozorní, že teď je ta nejlepší doba najít si deset minut na samovyšetření,“ dodává Michaela Tůmová. Jednoduchá a přehledná aplikace je ke stažení zdarma a nabízí kromě kalendáře i detailní popis samovyšetření, včetně odkazu na odlehčenou formou zpracované instruktážní video a tipy, kam se obrátit pro odbornou pomoc, pokud při vyšetření ženy zjistí problém.
Podělit se svými zkušenostmi přišly pacientky a zástupkyně organizací zabývající se problematikou rakoviny prsu. Za Bellis Young & Cancer pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu se zúčastnila koordinátorka projektu Nikola Samková a zakladatelka neziskové organizace Loono Kateřina Vacková, kterou k založení organizace vedla osobní zkušenost s onkologickým onemocněním.
 
Smyslem setkání bylo také ukázat, jakou roli během léčby i po ní může sehrát správná životospráva, změna životního stylu a pozitivní přístup k životu. I když setkání v DELMARTU probíhalo v úzkém kruhu, již brzy budou mít i další ženy a dívky příležitost získat informace a naučit se na speciálním fantomu správný postup samovyšetření.
„V loňském roce se nám podařilo proškolit na 4000 žen a dívek, které navštívily náš stánek v obchodních centrech po celé republice během naší road show“ uvádí Michaela Tůmová a dodává: „I letos proto chceme v této aktivitě pokračovat a kromě center realizovat podobné akce na vysokých školách a dalších místech.“
Již v úterý 17. února startuje v nákupním centru PALLADIUM druhý ročník kampaně Ruce na prsa. V 11. hodin zde slavnostně otevře edukační stánek herečka Veronika Nová, jejíž sestra také úspěšně absolvovala léčbu rakoviny prsu. Následovat pak budou až do konce června zastávky v 7 dalších obchodních centrech na různých místech republiky.
VÍCE INFORMACÍ
NOVÉ DĚTSKÉ KOUTKY
14
ŘÍJ
16
NOVÉ DĚTSKÉ KOUTKY
VE FAKULTNÍ NEMOCNICI V OSTRAVĚ ZPŘÍJEMNÍ MALÝM PACIENTŮM ČEKÁNÍ NA VYŠETŘENÍ NOVÉ DĚTSKÉ KOUTKY
Ve středu15. října byl ve Fakultní nemocnici Ostrava v Ostravě – Porubě slavnostně zahájen provoz dětských koutků v čekárnách logopedické a foniatrické ambulance. Jejich vytvoření iniciovala obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius, pro kterou na jaře uspořádala finanční sbírku ve svých prodejnách společnost Marks&Spencer.
„Poté, co jsme v loňském roce otevřeli koutek pro děti pacientů v Praze, jsme se letos rozhodli udělat radost malým pacientům v některé z moravských nemocnic,“ uvádí Petra Tesařová, předsedkyně správní rady Dialogu Jessenius o.p.s. a dodává, proč padla volba právě na Ostravu: „Byli jsme velmi překvapeni a potěšení zájmem zdejších žen o náš preventivní projekt Ruce na prsa, se kterým jsme navštívili v Ostravě loni na podzim. Už tehdy se nám spolupráce s Fakultní nemocnicí osvědčila, a proto jsme vybudovali koutky právě zde.“
„V čekárnách kliniky ORL pro děti s vadami sluchu a řeči se nám nelíbilo fádní prostředí. Proto byla iniciativa zaměřena právě na tyto prostory, aby se děti, které zde na vyšetření chodí, cítily příjemně. Povedlo se. Prostor je teplý, příjemný – barevný svět, děti ani mnohdy nechtějí odejít domů,“ řekla Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Ostrava.
Dětské koutky se nachází v budově polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava ve 2. patře v čekárnách specializovaných ambulancí pro děti s vadami sluchu a řeči. Autorkou kreseb je akademická malířka Olga Tesařová, která během prázdnin vyzdobila svými veselými motivy zdi v obou prostorách.
Prostředky na vybudování koutků shromáždila společnost Marks&Spencer, která v rámci projektu "Děláme správnou věc" uspořádala na jaře letošního roku ve svých prodejnách finanční sbírku. „Jsme velice hrdí, že jsme pomohli vybudovat místo, kde se bude dětem líbit a zpříjemnit jim čekání na vyšetření. Na sbírce se podíleli naši zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci a všem patří velké poděkování,“uvádí Helena Vyhnánková, PR& Marketing managerMarks&Spencer.
VÍCE INFORMACÍ
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA „S ELEGANCÍ PROTI RAKOVINĚ“ UPOZORŇUJE NA RIZIKA VÝSKYTU RAKOVINY PRSU U MLADÝCH ŽEN
14
ŘÍJ
16
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA „S ELEGANCÍ PROTI RAKOVINĚ“ UPOZORŇUJE NA RIZIKA VÝSKYTU RAKOVINY PRSU U MLADÝCH ŽEN
Ve středu 22. října od 18:30 hod. proběhne v pražském klubu ROCK CAFÉ charitativní módní přehlídka „S elegancí proti rakovině“. Modely studentů katedry designu Technické univerzity Liberec zde představí mladé ženy, které prošly vážným onkologickým onemocněním. Společnou akcí Projektu 35, Dialogu Jessenius a Aliance žen s rakovinou prsu provede moderátorka Iva Kubelková, která na pódiu přivítá zpěváka Dana Bártu. Akci doprovází také výstava fotografií Petry Ficové k projektu Ruce na prsa, která je zde k vidění až do 31. října.Organizací netradiční módní přehlídky i výstavy fotografií se snaží Projekt 35, Dialog Jessenius i Aliance žen s rakovinou prsu poukázat na problematiku výskytu rakoviny u mladých žen do 35 let a možnost jejího vyléčení při včasném odhalení. “V civilizovaných zemích počet zhoubných nádorů stoupá a rakovina se může objevit i ve věku, kdy na závažné zdravotní problémy nemyslíme,” uvádí přední česká onkoložka a předsedkyně Projektu 35 Petra Tesařová a dodává: “Každoročně se v České republice diagnostikuje kolem 130 nových případů karcinomu prsu u žen do 35ti let. V tomto věku je nemoc většinou nebezpečnější, nádor je agresívnější a často se bohužel, odhalí v pokročilém stádiu.”Kolekce modelů pro přehlídku “S elegancí proti rakovině” byla sestavena z absolventských prací studentů textilního a oděvního návrhářství katedry designu Technické univerzity v Liberci. Jednotlivé modely představí bývalé onkologické pacientky, pro které by tato akce měla být symbolickým návratem do „zdravého“ života.Během večera si hosté v prostorách Rock Café mohou prohlédnout také výstavu snímků fotografky Petry Ficové. Jsou zde vystaveny od 10. do 31. října a zachycují zdravé i nemocné mladé ženy, které našly odvahu podělit se prostřednictvím fotografií o svůj příběh a staly se inspirací pro ostatní ženy. Tyto fotografie provázely vizuálně také první ročník kampaně Ruce na prsa, kdy během téměř roční kampaně naučil Dialog Jessenius samovyšetření téměř 4000 žen. „Druhý ročník úspěšného projektu odstartujeme již začátkem roku 2015, uvádí ředitelka Dialog Jessenius Michaela Tůmová, která všem ženám vzkazuje: „Často se vymlouváme, že v dnešní uspěchané době není čas a snadno pak i na důležité věci zapomínáme. Proto jsme vytvořili důmyslného pomocníka - aplikaci Ruce na prsa pro chytré telefony, která ženám každý měsíc připomene, že teď je ta nejlepší doba najít si deset minut na samovyšetření.“Partnery večera jsou Marks & Spencer, Canon a club Rock Café.
VÍCE INFORMACÍ
NOVÁ APLIKACE RUCE NA PRSA PŘIPOMÍNÁ ŽENÁM VHODNÝ TERMÍN SAMOVYŠETŘENÍ
14
ZÁŘ
17
NOVÁ APLIKACE RUCE NA PRSA PŘIPOMÍNÁ ŽENÁM VHODNÝ TERMÍN SAMOVYŠETŘENÍ
Že je právě nejlepší čas na samovyšetření prsou upozorňuje nyní ženy a dívky jejich mobilní telefon. Speciální aplikace do chytrých telefonů s kalendářem i názorným postupem samovyšetření je od začátku září zdarma ke stažení na webu www.rucenaprsa.cz, v Apple App Store nebo v obchodě Google Play. Tohoto důmyslného rádce vytvořila obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius v rámci projektu Ruce na prsa, jehož cílem je poukázat na vysoký výskyt rakoviny prsu a zdůraznit význam pravidelného samovyšetření při prevenci.Během téměř roční kampaně, kterou iniciovaly samy onkologické pacientky, putoval stánek Ruce na prsa po 18 obchodních centrech po celé ČR. Na speciální maketě prsou se zde naučilo postupu samovyšetření téměř 4000 žen. „Překvapil nás velký zájem dívek a žen nejen přímo v centrech, ale i na našem webu a FB profilu, a hlavně jejich snaha udělat něco pro své zdraví“ uvádí ředitelka Dialogu Jessenius, Michaela Tůmová a dodává. „Ženy se často vymlouvají, že v dnešní uspěchané době nemají čas a snadno zapomenou. Proto jsme vytvořili tohoto pomocníka do mobilu, který jim každý měsíc připomene, že teď je ta nejlepší doba najít si deset minut na samovyšetření.“ Jednoduchá a přehledná aplikace nabízí kromě kalendáře i detailní popis samovyšetření, včetně odkazu na odlehčenou formou zpracované instruktážní video a tipy, kam se obrátit pro odbornou pomoc, pokud při vyšetření ženy zjistí problém.Rakovina prsu je u nás v současné době nejčastějším zhoubným onemocněním žen. V ČR žije 72 000 žen s touto diagnózou a každý rok jich přibývá skoro o 7 000. “Úspěšnost léčby je přitom při včasné diagnóze daleko lepší a léčba méně zatěžující,“ uvádí přední česká onkoložka docentka Petra Tesařová a dodává: „Stačí opravdu málo, aby se běžnou a pravidelnou součástí péče o naše tělo stalo každý měsíc samovyšetření prsů, které může zachránit život.“Po letošním úspěchu kampaně bude road show Ruce na prsa pokračovat i v roce 2015, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. Preventivní projekt obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius bude probíhat ve spolupráci s Českým výborem Mezinárodní asociace nákupních center ICSC a jednotlivými obchodními centry. Patronkou kampaně je členka výboru České onkologické společnosti Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.Více informací o projektu na www.rucenaprsa.cz
VÍCE INFORMACÍ
3. meziškolní konference
13
LIS
25
3. meziškolní konference
STUDENTI SE MOHOU PODĚLIT O SVÉ NÁZORY NA 3. ROČNÍKU MEZIŠKOLNÍ KONFERENCE V PRAZE
Ve středu 27. listopadu se mají možnost studenti středních škol v Praze vyjádřit k aktuálním tématům současnosti. Uskuteční se zde totiž již 3. ročník Meziškolní konference, která probíhá v rámci projektu „Můžu ti pomoc“ obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, jehož cílem je prevence rizikového chování mladých lidí a snaha poskytnout jim zajímavé alternativy pro trávení volného času.
Jak je důležité mít svůj idol, co pro dnešní mladé lidi znamená domov nebo třeba jak moc se nechají ovlivnit reklamou? To je hlavní náplní letošního ročníku Meziškolní konference, která bude zahájena ve středu v 9:00 hod. v Mramorovém sále České spořitelny (Rytířská 29, Praha 1).
O tom, jak se uvedená témata dotýkají dnešní mladé generace, zde budou společně diskutovat studenti z pražských středních škol se svými pedagogy a dalšími odborníky. „Studenti mají možnost sami si zvolit formu prezentace a hlavně si také vyzkoušet na vlastní kůži, jaké je to mluvit veřejně k posluchačům,“ uvádí Michaele Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius.
Konference probíhá pod hlavičkou preventivního projektu „Můžu ti pomoc“, který vznikl s cílem podporovat a rozvíjet prevenci rizikového chování a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými složkami na školách. Od roku 2010 jsou součástí projektu i umělecké workshopy zaměřené na volnočasové aktivity pražských studentů. Tyto Studentské akademie s různým uměleckým zaměřením vedou vždy výrazné osobnosti kulturní scény. “Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot”, říká Michaela Tůmová.
Meziškolní konference probíhá pod záštitou primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka.
 
Kontakt pro média:
Michaela Tůmová
ředitelka Dialog Jessenius
e-mail: michaela.tumova@dialog-jessenius.cz
 
Kateřina Martykánová
PR manager
mobil: 602 576 870
e-mail: katerina.martykanova@dialog-jessenius.cz
VÍCE INFORMACÍ
Festival za školou
13
ZÁŘ
23
Festival za školou
Rapper LA4 z Labelu Big Boss, grafitti nastříkané na panelech, kluci s hakisáky a frisbee, aneb trocha zlobení nikdy neškodí. Studentská akademie společně pořádá 25.září od 13:30 do 18:00 Festival za školou zdarma na konečné zastávce Spojovací.
Na hlavní stage mimo jiné zahraje i několik studentských kapel jako například UGC, 20 minutes nebo AcademiX Girls. Na festivalu se bude odehrávat mnoho workshopů. V Radio akademii si studenti budou moci vyzkoušet vysílání v radiu. Výtvarně nadaní jedinci a nadšenci DIY kultury si vyzkouší street art s Korem, kde si studenti vyrobí své návrhy na šablony a přestříkají si je na trička, školní desky nebo přímo na panely. Freestyle cirkus ukáže své umění, co se týče městských sportů a každý si zaháže s hakisákem nebo se projde po flatlině. Jako upomínka na festival budou složit bláznivé fotografie z fotobudky, kde se lidé budou fotit s hlavními hrdiny Pobřežní hlídky. Potěšíme i fanoušky klasické fotografie, v Polaroid Love totiž budou zachycovat celkové dění na Festivalu za školou.
Projekt Studentská akademie vznikl před 3 lety v neziskové organizaci Dialog Jessenius, o.p.s. „K dnešnímu dni máme už 7 uměleckých akademií, které je možné pražskými žáky základních a středních škol navštěvovat zdarma a nezávazně. Vytváříme prostředí a podmínky, v němž si mladí lidé mohou vyzkoušet, co je baví a čemu by se chtěli opravdu věnovat. Vznikají u nás „dospělé“ kapely, krásná umělecká díla, party kreativních lidí, připravujeme tím studenty na případné studium v uměleckých školách a snad se nám ti i daří.“, říká Jiřina Faloutová, zakladatelka společnosti.
VÍCE INFORMACÍ
Ruce na prsa zahájeno
13
ZÁŘ
10
Ruce na prsa zahájeno
05. 09. 2013 odstartovala v Česku celoroční kampaň s názvem "Ruce na prsa", která má za úkol upozornit na fakta týkající se jedné z nejzákeřnějších nemocí současnosti, rakoviny prsu. Hlavní náplní kampaně je osvěta týkající se prevence a boje s touto nemocí.
Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius se proto rozhodla, že skrze kampaň "Ruce na prsa" ženám ukáže, jak správně během samovyšetření postupovat. Pro své edukativní programy navíc zvolila místa, kde ženy tráví spoustu volného času, tedy nákupní centra. Právě v nich bude po celý rok probíhat kampaň na podporu osvěty, která by měla ženy upozornit na fakta týkající se tohoto zákeřného onemocnění prsou. Dialog Jessenius se uskuteční v celkem osmnácti obchodních centrech po celé České republice a přinese také tematický doprovodný program.
Ženy, které navštíví stánek Dialogu Jessenius, si budou moci samy na speciálním fantomu vyzkoušet, jak samovyšetření provádět a jak poznat, když se v prsu nachází něco, co tam nepatří. Rady a informace získají také při přednáškách v sídlech sokolských organizací po celé republice nebo v čekárnách gynekologických ordinací prostřednictvím krátkého instruktážního videa, v němž Martin Stránský (český Dr. House) radí mladé dívce, jak při samovyšetření postupovat.
Každá z dívek a žen navíc obdrží kromě užitečných a praktických rad také bonus v podobě slevových kupónů do obchodů příslušného obchodního centra. První zastávka je na programu již od 5. do 22. září v obchodním centru Nový Smíchov. Preventivní projekt obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius probíhá ve spolupráci s Českým výborem Mezinárodní asociace nákupních center ICSC a za významné podpory generálního partnera Nadace Agrofert.
Více informaci najdete na www.rucenaprsa.cz
VÍCE INFORMACÍ
Snímek Antifet Fest varuje před nebezpečím facebooku
13
ČVC
02
Snímek Antifet Fest varuje před nebezpečím facebooku
Prvenství v kategorii středních škol získal snímek „Celý život online“ z dílny studentů Filmové akademie, které fungují v rámci preventivního programu na podporu volnočasových aktivit „Můžu ti pomoct“ obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius.
Tématem šestého ročníku Antifet festu, ve kterém soutěžili studenti ve dvou kategoriích – základní a střední školy, byla prevence sociálně patologických jevů. V soutěži se představilo celkem 13 filmů. Vítězný snímek v kategorii středoškoláků od studentů Filmové akademie mapuje vztah mladých lidí k Facebooku, jako současnému fenoménu, poukazuje na jeho rizika a vznik možné závislosti na tomto moderním komunikačním prostředku.„Prvenství snímku od našich studentů nás nesmírně potěšilo a utvrdilo nás v tom, že podpora projektů, jako je Filmová akademie má smysl,“ uvádí Jiřina Faloutová, tvůrce myšlenky a realizátorka projektu Studentské akademie.
Studentské Akademie jsou volnočasové aktivity pro středoškoláky zdarma. Pod heslem “Dělej, co tě baví” od roku 2010 nabízejí pražským studentům umělecké workshopy, které vedou výrazné osobnosti kulturní scény. Workshopy vznikly v rámci preventivniho programu “Můžu ti pomoc?” neziskové společnosti Dialog Jessenius o.p.s.. pod záštitou Pražského Magistrátu. “Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot”, doplňuje Jiřina Faloutová,. Jednotlivé obory se studentům opět otevřou na začátku září s příchodem nového školního roku.
Na vítezný snímek "Celý život online" se můžete podívat ZDE
Reportáž z Vyhlášení soutěže, kterou natočil redaktor rádia Woe Jakub Hein, si můžete poslechnout ZDE
Přečtěte si další články o vyhlášení Antifet festu!
www.novinky.cz
www.ulice.tyden.cz
www.prvnizpravy.cz
www.regiony24.cz
www.news.sk
Fotky jsou k zhlédnutí ZDE
VÍCE INFORMACÍ
Studentská akademie má pod svými křídly už 3 kapely
13
ČER
25
Studentská akademie má pod svými křídly už 3 kapely
VINAŘI I UMĚLCI ZNOVU SPOLEČNĚ POMÁHAJÍ
13
BŘE
19
VINAŘI I UMĚLCI ZNOVU SPOLEČNĚ POMÁHAJÍ
Součástí Vinařství roku je už tradičně charitativní projekt, jehož prostřednictvím čeští umělci přispívají na dobročinné účely. Letos opět podpoří svojí tvorbou naše aktivity.
Charitativní projekt přináší v roce 2013 řadu novinek. Dosud byli malíři, skláři, řezbáři a další umělci limitováni vinnou lahví a jejich díla se následně dražila v aukci na slavnostním galavečeru.
Autoři však nyní dostali prostor, který jim umožní rozvinout jejich výtvarné techniky v plné šíři. Svá díla mohou totiž letos prezentovat na dřevěném víku vinného soudku. Díky dlouhodobé spolupráci s významnými českými umělci budou v tomto roce do prodejní expozice zařazena díla například od Borise Jirků, Stanislava Žampacha, Sáry Saudkové, Vítězslava Stoklasy, Bořka Zemana, Ivana Baboráka, Světlany Žalmánkové, Vlasty Kahovcové, Emanuela Ranného, Ilji Hartingera a dalších.
Celkem na projektu letos spolupracuje šestnáct umělců z různých uměleckých oborů, počínaje akademickými malíři, sochaři, fotografy, designéry a konče třeba řezbáři.
Jejich umělecká díla budou představena v průběhu slavnostního večera v pražské Lucerně, kde je hosté budou mít možnost nejen obdivovat, ale během benefičního večera v Mramorovém sále pražské Lucerny také zakoupit společně s kolekcí šesti vín od finalistů Vinařství roku 2012.
Výtěžek z prodeje těchto uměleckých předmětů použijeme pro výrobu 4. filmu ze serie Průvodce onemocněním „Zhoubným nádorem“.
VÍCE INFORMACÍ
PRAGUEOnco 2013
13
ÚNO
06
PRAGUEOnco 2013
Reportáž z pacientské sekce konference PragueONCO.
Ve dnech 23. až 25. ledna v hotelu Clarion v Praze probíhalo 4. Pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO. Kolokvium každoročně probíhá ve 3 dnech, začíná seminářem pro pacienty a pokračuje sesterskou a lékařskou sekcí. Významnou součástí kolokvia je pacientský seminář, který už třetím rokem organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius.
Společnost Dialog Jessenius vznikla v roce 2009 s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti v oblasti závažných onemocněních s přáním zlepšit komunikaci mezi zdravotníky, pacienty a rodinnými příslušníky. Dialog Jessenius o.p.s. spolupracuje s řadou pacientských organizací sdružujících pacienty s různymi onkologickými diagnózami.
Na pacientském semináři PragueONCO 2013 se zúčastnilo více než 60 účastníků – onkologických pacientů a zástupců pacientských organizací. V letošním roce jsme se v pacientském semináři rozhodli věnovat témantům finančním, a to se zaměřením na pacienta samotného, ale taky na fungování pacientských organizací v době finanční nestability. Jelikož součastná finanční situace je celkově velice špatná, o to větší dopad má finanční nejistota na onkologicky nemocného pacienta a jeho rodinu.
Pacientskou sekci měla v rukou moderátorka odpoledne – Doc. MUDr. Petra Tesařová Csc., lékařka Onkologické kliniky Fakultní polikliniky na Karlově náměstí v Praze a naše špičková odbornice na léčbu rakoviny prsu. Ta taky pokřtila knihu Ing. Michala Vaněčka a kolektivu autorů „Budu živ 300 let..“, která byla vytvořena pacienskými organizacemi a obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním.
V první části konference věnované pacientům jsme na semináři přivítali prezentující z České správy sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí. Za ČSSZ prezentovala Mgr. Renata Provazníková a PhDr. Anna Arnoldová, z MPSV nás svou účastí poctila Mgr. Kateřina Jirková. Účastníci dostali důležité informace týkající se sociálního zabezpečení pacienta. Z oblasti důchodového a nemocenského pojištění se pacienti dozvěděli podrobnosti o typech žádostí a způsobech vyplácení jednotlivých forem důchodů, vyplácení a výši nemocenské a ošetřovného a termínů a dob výplaty jednotlivých dávek. Velká část informací byla věnováná taky invaliditě, jeji stupni a formě posuzování posudkovými lékaři.
Přednášející taky zpracovali množství dotazů, které někteří pacienti zaslali organizátorům předem. Nemálo dotazů bylo také zodpovězeno v diskusi, ale pacienti rovněž získali kontaktní informace, kam se můžou při kterém problému obrátit.Přednášky jsou k dispozici na stránkách společnosti Dialog Jessenius – www.dialog-jessenius.cz.
Druhá část pacientského semináře PragueONCO byla věnována pacientským organizacím a jejich fungování v období trhové a finanční nestability. Získávání prostředků pro neziskový sektor je velice náročná činnost, což potvrdili i zástupci jednotlivých pacientských organizací. O to složitější se tento proces stává v období, kdy dárci samotní nemají prostředky k pokrytí dalších činností nesouvisejících s předmětem jejich podnikání, kam neziskový sektor spadá. Na toto téma na Prague Onco vystoupila paní Hana Prchalová, která velice hezkou formou zasvětila představitele pacientských organizací do základů fundrisingu. Diskuse se hodně týkala témat čerpání prostředků z fondů a uskalím s tím spojeným. Radostnou zprávou pro nás je, že i v čase finanční nejistoty, se počet účastníků na pacientském semináři zvyšuje. Je pro nás proto velice důležité neustále dbát na vysoký standard přednášek a přinášet zajímavé témata semináře.
Všem prezentujícím bych ráda ještě jednou poděkovala za jejich zajímavé příspěvky a účastníkům pacientského semináře bych ráda popřála hlavně hodně zdraví. Těšíme se na shledání na příštím ročníku PragueONCO 2014. Mgr. Soňa Šatová Dialog Jessenius o.p.s.
 http://www.pragueonco.cz/
 
Napsali o nás:
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/fotogalerie/fotogalerie-2013/2013-01-31-odbornici-z-cssz-a-mpsv-pomahaji-verejnosti-orientovat-se-v-problematice-socialniho-zabez.htm
VÍCE INFORMACÍ
V NoD se představily studentské akademie
13
LED
25
V NoD se představily studentské akademie
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 23. ledna 2013
NA POLÁRNÍ PARTY V PROSTORU NoD SE PŘEDVEDLY STUDENTSKÉ AKADEMIE
Dne 15.ledna proběhla v experimentálním prostoru NoD Polární party Studentských akademií. Cílem večera bylo představit veřejnosti činnost jednotlivých uměleckých akademií a předvést, co se studenti za poslední půl rok v jednotlivých kurzech naučili.
Polární party probíhala v celém prostoru NoD a jejím programem provázel Adama Halaš, který je nejen uměleckých vedoucím prostoru NoD, ale i vedoucím Divadelní akademie. V průběhu večera se každá akademie prezentovala vystoupením nebo workshopem určeným pro všechny návštěvníky party. V samotném úvodu představil vedoucí Dj akademie Dj Ghonzales své mladé talenty. Současně probíhal workshop Fotografické akademie v Lightpaintingu s hostem Andrejem Boleslavským ze Ciantu. Tu od nového roku vede fotograf Ondřej Klíma, který se na workshopu chopil fotoaparátu a vše zdokumentoval.
Vrcholem večera byla ukázka z připravovaného představení Divadelní akademie “Kabaret naruby”, kterou se svými studenty připravil Adama Halaš. Studentské akademie si pozvaly i hosty, celý sál divadla NoD roztančila skupina Crazy dance z nízkoprahového klubu Husita a svým nadšením a autorskými texty zaujali rappeři UGD Rappeři z centra Beztíže.
Polární party navštívila také starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, která podpořila vznik projektu před třemi lety a také ředitel Domu dětí a mládeže Ulita Josef Chmel, který se Studentskými akademiemi začíná spolupracovat.
Na party byla představena i celá řada novinek, které se v akademích od nového roku udály. Tou zřejmě největší je vznik 7. akademie v pořadí - Radia Akademie, jejíž velkou ambicí je zaujmout mladou generaci. V rámci pravidelných setkání se studenti naučí jak natáčet reportáž, jak řídit radio, sestavit playlist atd. Součástí budou i živé vstupy a studentské pořady.
CO JE PROJEKT STUDENTSKÉ AKADEMIE?
Studentské Akademie jsou volnočasové aktivity pro studenty základních a středních škol zdarma. Pod heslem “Dělej, co tě baví” od roku 2010 nabízejí pražským studentům umělecké workshopy, které vedou výrazné osobnosti kulturní scény. Workshopy vznikly v rámci preventivniho programu “Můžu ti pomoct?” neziskové organizace Dialog Jessenius o.p.s.. pod záštitou Pražského Magistrátu. “Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje a pomoci mladým lidem nalést sama sebe.”, říká Jiřina Faloutová, tvůrce myšlenky a realizátorka projektu.
WORKSHOPY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013
Hudební akademie – pod vedením Slávka Jandy z Abraxas (Music City)
Divadelní akademie – pod vedením uměleckého šéfa NoD a vedoucího katedry pantomimy HAMU Adama Halaše (experimentální prostor NoD)
Art akademie – pod vedením umělkyně Jany Babincové (Meetfactory)
DJská akademie – pod vedením DJ Ghonzalese (Klub ROXY)
Fotografická akademie – pod vedením Ondřeje Klímy (Dům dětí a mládeže Ulita)
Filmová akademie – pod vedením Terezy Reichové (FAMU)
Rádio akademie - pod vedením Zuzany Rejchové (Dům dětí a mládeže Ulita)
Ohlasy na Polární party v mediích:
http://www.prazskenovinky.cz/sid=6evdpagckju5vnadn9af94jmp6/zpravy/kultura/na-polarni-party-se-predvedly-studentske-akademie/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/kultura/na-polarni-party-se-predvedly-studentske-akademie/
 http://metropole.regiony24.cz/22-172152-na-polarni-party-v-prostoru-nod-se-predvedly-studentske-akademie
http://praha.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=13012713385
http://ulice.tyden.cz/zpravy/na-polarni-party-v-prostoru-nod-se-predvedly-studentske_3853.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-14833-na-polarni-party-v-experimentalnim-prostoru-nod-se-predstavily-studentske-akademie.html
VÍCE INFORMACÍ
I vteřina může pomoci dobré věci
12
LIS
22
I vteřina může pomoci dobré věci
Vážená paní, vážený pane,blíží se čas Vánoc, období kdy mají lidé jednu z mála příležitosti se zastavit a užít si klidu a rodinné pohody. Ne všichni si je ovšem mohou užívat bezstarostně a plni sil. Pro pacienty s diagnostikovaným onkologickým onemocněním a jejich blízké jsou právě sváteční dny velkou zatěžkávací zkouškou. Návod, jak zvládat obtížné momenty, které s sebou choroba přináší, jak s ní bojovat i další zásadní informace o průběhu onemocnění, však mohou nalézt ve speciálních edukačních filmech z cyklu „Průvodci onemocněním“, které vydává naše obecně prospěšná společnost.
Po pozitivních ohlasech pacientů na první dva vydané filmy, připravujeme nyní edici v pořadí třetího „Průvodce“ zaměřeného na problematiku onemocnění zhoubným nádorem. Stejně jako předchozí „Průvodce onemocněním“ bude k dispozici zdarma u odborných lékařů, nebo ke stažení na www.dialog-jessenius.cz
 
Pokud byste společně s námi chtěli pomoci onkologickým pacientům a jejich blízkým, máte nyní možnost podílet se na tvorbě tohoto filmu. Jak? Jedna jeho vteřina stojí 150 Kč. Darujte nám pár vteřin a pomozte jim získat potřebné informace. Protože „Vědět je klíč“.
Pro prvních 500 dárců, kteří přispějí na natočení minimálně 10 vteřin filmu, máme připravený dárek v podobě unikátní výpravné knihy „Portrait Gallery 46 Čechů“. Významné české osobnosti zachytil svými fotografiemi Pavel Brunclík a jejich životními příběhy doprovodil Pavel Kosatík.
Váš příspěvek, prosím zašlete na účet 2829965399/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaší adresu k zaslání dárku.
Děkujeme za Vaši ochotu a přejeme Vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
S pozdravem,Michaela TůmováDialog Jessenius o.p.s.
VÍCE INFORMACÍ
2. Meziškolní konference je úspěšně za námi!
12
LIS
22
2. Meziškolní konference je úspěšně za námi!
Ve středu 21. listopadu 2012 proběhla v Praze již druhá meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“. Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky.
2. meziškolní konference se konala, stejně jako v minulém roce, v Mramorovém sále České spořitelny. Sešlo se celkem 48 prezentujících z 9 pražských škol, a přednášeli na předem daná témata: Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme, Jak jsme zaseli, tak sklízíme, Jak vnímám zdraví své a svých rodičů a Proč ráno vstanu a jdu do školy.
Cílem konference bylo dát studentům možnost se vyjádřili svými slovy a postoji k aktuálním tématům společnosti.
V rámci dopoledního bloku byla představena i Studentská akademie, která je součástí projektu “Můžu ti pomoct?”. Studentská akademie nabízí zdarma umělecké volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol. Na konferenci akademie studentům představil Adam Halaš, vedoucí Divadelní akademie a šéf divadla NoD, kde tato akademie pravidelně probíhá.
2. ročník meziškolní konference se vydařil, děkujeme aktivním účastníkům i jejich učitelům, kteří se nemalou měrou podíleli na jejich přípravě.
O Meziškolní konferenci:
Prezentovat nabyté zkušenosti s možností vyjádřit se vlastními slovy a postojem k aktuálním tématům tak slouží právě zmiňovaná „Meziškolní konference“.
Na každý rok jsou vyhlášena témata, v letošním školním roce byla vyhlášena tato pětice okruhů:

Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
Školní řád, práva a povinnosti
Jak jsme zaseli, tak sklízíme
Jak vnímám zdraví své a svých rodičů
Proč ráno vstanu a jdu do školy.

Studenti pohovoří v krátké prezentaci o zvoleném tématu a společně s pedagogy proberou nejrůznější možnosti v rámci prevence rizikového chování. Studenti si samí volí formu prezentace a na vlastní kůži si vyzkouší promluvit k širší školské veřejnosti. Cílem konference je pak možnost, aby se studenti vyjádřili svými slovy a postojem k aktuálním tématům společnosti.
K projektu vznikla v roce 2010 i tzv. Studentská akademie nabízející zdarma volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol. V říjnu loňského roku proběhl první ročník, na jehož základě vznikl Sborník s prezentacemi studentů. V letošním roce se mohou nově připojit i žáci 8. a 9. Tříd základních škol.
VÍCE INFORMACÍ
Druhá Meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“ startuje
12
LIS
19
Druhá Meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“ startuje
Praha 12. 11. 2012: ve středu 21. listopadu 2012 proběhne v Praze již druhá meziškolní konference v rámci projektu „Můžu Ti pomoct?“. Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky. Cílem konference je pak možnost, aby se studenti vyjádřili svými slovy a postojem k aktuálním tématům společnosti. K projektu vznikla v roce 2010 i tzv. Studentská akademie nabízející zdarma volnočasové aktivity pro žáky základních a středních škol.
Prezentovat nabyté zkušenosti s možností vyjádřit se vlastními slovy a postojem k aktuálním tématům tak slouží právě zmiňovaná „Meziškolní konference“. V říjnu loňského roku proběhl první ročník, na jehož základě vznikl Sborník s prezentacemi studentů. V letošním roce se mohou nově připojit i žáci 8. a 9. Tříd základních škol.
Letošní témata jsou následující:

Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
Školní řád, práva a povinnosti
Jak jsme zaseli, tak sklízíme
Jak vnímám zdraví své a svých rodičů
Proč ráno vstanu a jdu do školy.

Studenti a žáci zde pohovoří v krátké prezentaci o zvoleném tématu a společně s pedagogy proberou nejrůznější možnosti v rámci prevence rizikového chování. Studenti si samí volí formu prezentace a na vlastní kůži si vyzkouší promluvit k širší školské veřejnosti.
 
Jaká byla Meziškolní konference v minulém roce? Podívejte se na videosestřih:

 
VÍCE INFORMACÍ
Osobnosti pokřtily edukativní DVD pro onkologické pacientky
12
ZÁŘ
18
Osobnosti pokřtily edukativní DVD pro onkologické pacientky
Film, který má pomoci ženám v boji s těžkým onemocněním, představil v pondělí Dialog Jessenius v Praze společně s jeho kmotry - předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou, primátorem Bohuslavem Svobodou, onkogynekologem Davidem Cibulou, onkoložkou Petrou Tesařovou a herečkou Ivou Kubelkovou.
Film Nejčastější gynekologické malignity je po filmu Karcinom prsu již druhým v řadě ze série edukativních filmových Průvodců. Filmy na DVD získají pacienti zdarma na specializovaných pracovištích nebo v pacientských organizacích. Současně si je mohou volně stáhnout na webových stránkách www.dialog-jessenius.cz. Společným mottem projektu Průvodci onemocněním pro onkologické pacienty je věta: „Vědět je klíč.“
Film natočila režisérka Tereza Reichová podle scénáře, na němž se podíleli Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D ve spolupráci s dalšími předními českými odborníky. Vznikl za přispění zdravotnických zařízení onkologických pracovišť a pacientských organizací po celé ČR. Film byl vytvořen díky podpoře České zbrojovky a dalších mecenášů.
Média:
http://www.protext.cz/zprava.php?id=15933
http://www.miroslavanemcova.cz/rozhovory-v-tisku/krest-dvd-pruvodce-onemocnenim-karcinomem-prsu
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-12691-osobnosti-pokrtily-edukativni-dvd-pro-onkologicke-pacientky.html
http://www.hospodarime.cz/index.php/component/content/article/46-zajimavosti/13-osobnosti-pomahaji-v-boji-proti-rakovin
http://ulice.tyden.cz/zpravy/osobnosti-pokrtily-dvd-pro-onkologicke-pacientky_3758.html
http://www.cvstyle.cz/novinka/789/vedet-je-klic
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/dvd-ktere-ma-pomoci-nemocnym-zenam-pokrteno/style=print/
http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/novy-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam.html
http://kraje.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=12091910805
http://www.novina.cz/5219645/dialog-jessenius-vydal-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam-v-boji-s-tezkym-onemocnenim.aspx
http://www.elitaajelita.cz/clanek/4570-dialog-jessenius-vydal-edukativni-film-ktery-pomaha-zenam-v-boji-s-tezkym-onemocnenim/
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=401&z=4412
http://www.zdravi-nemoci.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=135:enam-s-onkologickym-onemocnnim-pomaha-edukativni-film&catid=22:komercni-sdeleni&Itemid=27
http://www.krab.cz/index.php?co_je=Dialog+Jessenius
http://zpravy.zona.cz/1014086/osobnosti-pokrtily-edukativni-dvd-pro-onkologicke-pacientky/
VÍCE INFORMACÍ
17.9. KŘEST DVD Z RUKOU MIROSLAVY NĚMCOVÉ
12
ZÁŘ
12
17.9. KŘEST DVD Z RUKOU MIROSLAVY NĚMCOVÉ
DIALOG JESSENIUS VYDAL EDUKATIVNÍ FILM, KTERÝ POMÁHÁ ŽENÁM V BOJI S TĚŽKÝM ONEMOCNĚNÍM
Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius vydala v těchto dnech druhý edukativní film ze série Průvodci onemocněním pro onkologické pacienty. DVD s filmem „Nejčastější gynekologické malignity“ pokřtí dne 17. září 2012 v Praze předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová, onkogynekolog Prof. MUDr. David Cibula CSc, onkoložka Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D, moderátorka a herečka Iva Kubelková.
U českých žen se ve srovnaní s ostatními zeměmi Evropské unie objevuje výskyt zhoubných nádoru reprodukčních orgánů velmi často. Navíc se jejich počet rok od roku neustále zvyšuje. Také proto se Dialog Jessenius rozhodl druhý ze svých edukačních filmů zaměřit právě na problematiku onkologických onemocnění ženských pohlavních orgánů. Společně s předními českými odborníky v oblasti onkologie vznikl film, který má usnadnit pacientce boj s nemocí prostřednictvím dostatečného množství informací o tom, co jí při léčbě čéká.
„K tomu, aby ženy dokázaly zvládnout obtížnou situaci po vyřčení nepříznivé diagnózy, potřebují dostatek informací,“ říká onkoložka a spoluzakladatelka Dialogu Jessenius doc. Petra Tesařová a dodává: “Prostřednictvím našeho DVD získají pacientky všechny důležité informace, které jim pomohou chorobu zvládnout, a to nejen od odborníků, ale především od žen, které zažily nemoc na vlastní kůži a úspěšně ji přežily“.
Film „Nejčastější gynekologické malignity“ je po filmu „Karcinom prsu“ již druhým v řadě ze série edukativních filmových Průvodců. Filmy na DVD získají pacieni zdarma na specializovaných pracovištích nebo v pacientských organizacích. Současně si je mohou volně stáhnout na webových stránkách www.dialog-jessenius.cz. Společným Mottem projektu Průvodci onemocněním pro onkologické pacienty je věta: „Vědět je klíč.“
Film natočila režisérka Tereza Reichová podle scénáře, na němž se podíleli Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D ve spolupráci s dalšími předními českými odborníky. Vznikl za přispění zdravotnických zařízení onkologických pracovišť a pacientských organizací po celé ČR. Film vznikl díky podpoře České zbrojovky a dalších mecenášů.
 
VÍCE INFORMACÍ
Iva Kubelková a Helena Třeštíková podpořily Dialog Jessenius
12
ZÁŘ
06
Iva Kubelková a Helena Třeštíková podpořily Dialog Jessenius
CHARITATIVNÍ PRODEJ KNIH VYNESL DIALOGU JESSENIUS PŘES 15 000 KČ
V netradiční roli se ve středu 5. září představila modelka a herečka Iva Kubelková společně s režisérkou Helenou Třeštíkovou. V rámci charitativního prodeje knih v Paláci knih Luxor utržily 15 150 Kč, které poputují na projekty obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius, se kterou obě dámy spolupracují.
Nové Povídky Zdeňka Svěráka, Až se mě dcera zeptá Haliny Pavlowské, Kolumbova záhada Steva Berryho a další bestsellery mohli zákazníci nakupovat už za 100 Kč. Iva Kubelková a Helena Třeštíková je však svým šarmem dokázaly přesvědčit k částkám mnohem větším. „Překvapilo nás, že jsou lidé tak solidární. Nikdo totiž za knihu nezaplatil pouze minimální sumu, ale přispěl na podporu našich projektů za jednotlivé knihy vždy částkou vyšší,“ Jiřina Faloutová zakladatelka společnosti Dialog Jessenius.
Hodinovým prodejem knih však účinkování obou dam v Luxoru nekončilo. Následně poté se obě přesunuly do kavárny v 1. patře, kde společně zahájily výstavu vybraných velkoformátových snímků fotografa Pavla Brunclíka z knihy Portrait Gallery 46 Čechů. Ta obsahuje fotografie a příběhy známých českých osobností vědy, kultury a sportu. Právě unikátní publikaci vydanou společností Dialog Jessenius zde paní Kubelková a Třeštíková představily a nabídly k prodeji, jehož výtěžek bude věnován na výrobu eduktativních filmů pro onkologické pacienty v rámci projektu Průvodci onemocněním.
Výstava části fotografií z této knihy bude v Luxoru k vidění až do 23. září.
Média:
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-12545-charitativni-prodej-knih-vynesl-dialogu-jessenius-pres-patnact-tisic-korun.html
http://praha.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=12090810489
http://ulice.tyden.cz/zpravy/prodej-knih-vynesl-dialogu-jessenius-pres-15-tis-korun_3744.html
http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/z-regionu/charitativni-prodej-knih-vynesl-pres-15tisic/highlightSearch=Dialog%20Jessenius/
http://www.rozhlas.cz/regina/denik/_zprava/prodej-knih-podpori-vyrobu-filmu-pro-pacienty-s-onkologickym-onemocnenim--1106463
http://www.czwave.cz/v-prazskem-palaci-knih-luxor-se-uskutecni-charitativni-prodej-knih/
 
VÍCE INFORMACÍ
Dialog Jessenius v Paláci knih Luxor
12
ZÁŘ
04
Dialog Jessenius v Paláci knih Luxor
Ve středu 5. září se v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí uskuteční oslavy 10. výročí otevření největšího knihkupectví ve střední Evropě. Součástí programu bude i charitativní prodej knih podpořený aktivní účastí známých osobností a patronů jednotlivých nadací. Obecně prospěšnou společnost Dialog Jessenius budou reprezentovat Iva Kubelková a Helena Třeštíková.
O AKCI:
Oslavte s námi 10 let Paláce knih Luxor
V létě 2002 jsme navzdory ničivým záplavám, které postihly i nás, otevírali Palác knih Luxor. Letos si tak připomínáme už deset let, kdy jsme pro vás otevřeli největší knihkupectví ve střední Evropě. Připravili jsme pro vás bohatý narozeninový program, ve kterém si každý najde to svoje, a kde každý bude od nás odměněn. Dnem D, který si poznamenejte do kalendáře, je 5. září.
Pomozte knihou!
14:30 – 17:30 v přízemí Paláce knih LuxorNemyslíme jen na vás, ale také na ty, kteří se bez pomoci ostatních neobejdou. A tak jsme pro vás ve spolupráci s našimi partnery připravili následující nabídku: Kupte si 5. září vybrané knihy za speciální cenu, a celý výtěžek z tohoto prodeje půjde na dobročinné účely. Cenu knihy určujete vy, a sami se tak rozhodnete, jaký bude vás příspěvek. Minimální cena knih je 100 Kč. Již nyní se můžete těšit na prodej TOP titulů z rukou herečky, zpěvačky a také zakladatelky občanského sdružení La Sophia Yvetty Blanarovičové. Za konto Bariéry přijde knihy prodávat Jan Potměšil a za Dialog Jesenius, obecně prospěšnou společnost Iva Kubelková. Mezi 14:30 a 17:30 bude knihy prodávat vždy jeden z těchto patronů, a výtěžek z prodeje půjde nadaci, kterou zastupuje.
VÍCE INFORMACÍ
IVA KUBELKOVÁ  A HELENA TŘEŠTÍKOVÁ PODPOŘÍ  DIALOG JESSENIUS CHARITATIVNÍM PRODEJEM KNIH V LUXORU
12
ZÁŘ
03
IVA KUBELKOVÁ A HELENA TŘEŠTÍKOVÁ PODPOŘÍ DIALOG JESSENIUS CHARITATIVNÍM PRODEJEM KNIH V LUXORU
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze 31. srpna
IVA KUBELKOVÁ  A HELENA TŘEŠTÍKOVÁ PODPOŘÍ 
DIALOG JESSENIUS CHARITATIVNÍM PRODEJEM KNIH V LUXORU
Ve středu 5. září se v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí uskuteční oslavy 10. výročí otevření největšího knihkupectví ve střední Evropě. Součástí programu bude i charitativní prodej knih podpořený aktivní účastí známých osobností a patronů jednotlivých nadací. Obecně prospěšnou společnost Dialog Jessenius budou reprezentovat Iva Kubelková a Helena Třeštíková.
V netradiční roli “prodejce knih” se zde ve středu 5. září mezi 14:30 – 15:30 hodinou představí modelka a herečka Iva Kubelková společně s režisérkou Helenou Třeštíkovou. Výtěžek, který získají obě dámy z prodeje knih, bude věnován na podporu projektů obecně prospěšné společnosti Dialog Jessenius. 
“Při mé práci a zejména při moderování pořadu Sama Doma se velmi často potkávám s lékaři a odborníky v oblasti lidského zdraví. Není snad rozhovor, kdy bychom se nezmínili o prevenci, která je tak moc důležitá. Mohu-li se někde připojit k šíření informací, které mohou následně někomu zachránit život, udělám to. Proto jsem se spojila s o.p.s. Dialog Jessenius a budu se ráda podílet na projektech s tímto zaměřením,”  uvádí Iva Kubelková důvod, proč se rozhodla dlouhodobě spolupracovat se společností Dialog Jessenius.
O výši ceny rozhodují v tomto případě sami zákazníci podle toho, kolik chtějí na činnost jednotlivých nadací přispět (minimálně však 100 Kč). Koupit si některý z bestsellerů přímo z rukou přítomných celebrit za speciální ceny bude možné v době mezi 14:30 – 17:30 hodinou v Paláci knih Luxor v hlavní výloze z Václavského náměstí. Do akce se kromě Ivy Kubelkové zapojí i patroni dalších charitativních projektů např. za La Sophia Yvetta Blanarovičová nebo za Konto Bariéry Jan Potměšil .
Charitativní prodej knih však není jedinou akcí společnosti Dialog Jessenius v Paláci knih Luxor. Následně po jeho ukončení (cca v 15:30 hod.) oficiálně zahájí Iva Kubelková a Helena Třeštíková v kavárně v 1. patře výstavu vybraných velkoformátových snímků fotografa Pavla Brunclíka. Ten objektivem fotoaparátu zachytil známé české osobnosti, které se svými životními příběhy podílely na vzniku knihy Portrait Gallery 46 Čechů vydanou společností Dialog Jessenius. Právě unikátní publikaci zde obě dámy společně se zástupci obecně prospěšné společnosti představí a nabídnou zájemcům. Výtěžek z jejího prodeje bude věnován na výrobu eduktativních CD pro onkologické pacinety v rámci projektu Průvodci onemocněním. Výstava části  fotografií z této knihy bude v Luxoru k vidění až do 23. září.
Média:
http://www.regiony24.cz/26-161975-iva-kubelkova-a-helena-trestikova-podpori-charitu-prodejem-knih
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-12423-iva-kubelkova-a-helena-trestikova-podpori-dialog-jessenius.html
http://ulice.tyden.cz/zpravy/kubelkova-podpori-dialog-jessenius-prodejem-knih_3736.html
 
VÍCE INFORMACÍ
ACADEMIX NA SÁZAVAFESTU 2012
12
SRP
06
ACADEMIX NA SÁZAVAFESTU 2012
V pátek 3.8. vystoupila skupina Academix z Hudební akademie na multikulturním festivalu Sázavafest 2012. Zahráli si na Jam & Talent stage společně se Slávkem Jandou, jejich guruem a učitelem!
V souvislosti s tímto vystoupením Academix byla vydána řada článků:  
http://www.sazavafest.cz/letni/Novinky/sazavafest-podporuje-mlade-talenty
http://www.mediafax.cz/kultura/4088083-Na-Sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku 
http://web.volny.cz/noviny/kultura/clanek/~volny/IDC/220495/na-sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku-aktualizovano.html 
http://xnovinky.cz/na-sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku-750076/ 
http://aktualnizpravy.cz/details/8700198-Na-Sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku 
http://www.novina.cz/4902675/na-sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku.aspx 
http://www.ctusi.info/zpravodajstvi/kultura/238/na_sazavafestu_zahraje_i_kapela_mladych_stredoskolaku/ 
http://dnesaktualne.cz/na-sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku/ 
http://www.zpravyihned.cz/cz/m/kultura/ 
http://www.regiony24.cz/23-159692-na-sazavafestu-zahraje-i-kapela-mladych-stredoskolaku 
 http://i-klik.cz/festivaly/na-sazavafestu-dostanou-prostor-mladi-sverenci-muzikanta-slavka-jandy-z-abraxas/
http://www.magazinprakultura.cz/products/na-sazavafestu-dostanou-prostor-i-mladi-rockeri-academix/
http://www.muzikus.cz/tiskove-zpravy/Na-Sazavafestu-dostanou-prostor-mladi-sverenci-muzikanta-Slavka-Jandy-z-Abraxas~31~cervenec~2012/
http://ulice.tyden.cz/zpravy/studentska-kapela-academix-zahraje-na-sazavafestu_3723.html
 
Pro více informací navštivte stránky projektu: 
www.studentska-akademie.cz
 
VÍCE INFORMACÍ
NA SÁZAVAFESTU DOSTANOU PROSTOR MLADÍ SVĚŘENCI MUZIKANTA SLÁVKA JANDY Z ABRAXAS
12
ČVC
30
NA SÁZAVAFESTU DOSTANOU PROSTOR MLADÍ SVĚŘENCI MUZIKANTA SLÁVKA JANDY Z ABRAXAS
 
NA SÁZAVAFESTU DOSTANOU PROSTOR MLADÍ SVĚŘENCI MUZIKANTA SLÁVKA JANDY Z ABRAXAS 
 
Skupina Academix vystoupí na Jam stage tradičního multikulturního festivalu Sázavafest v pátek 3.srpna ve 13:00 hod. Mladé středoškoláky, kteří hrají rockovou muziku, svedl v roce 2011 dohromady preventivní program na podporu volnočasových aktivit “Můžu ti pomoc” neziskové společnosti Dialog Jessenius. V jejich činnosti je aktivně podporuje a předává jim své zkušenosti i známý muzikant a kytarista kapely Abraxas.
 
"Jsme mladí lidé, které baví Muzika s velkým M. Náš Guru a Velitel je Vynikající český kytarista Slávek Janda (Abraxas, Slávek Janda Banda, Yandim Band)," říkají o sobě sami hudebníci. 
 
Nyní dostali příležitost představit se před několika tisíci fanoušky právě na velkém festivalu, jakým je Sázavafest.“Je to pro nás čest a svělá možnost, jak posbírat zkušenosti, kterou nám vystoupení na velkých festivalech nabízí”, říká Matěj Tabačík, student a kytarista. V letošním roce už mohli fanoušci vidět kapelu Academix např. na Klubové noci festivalu United Islands České spořitelny, na Pražském Majálesu ve Stromovce nebo na festivalu Rock for people.  
 
Skupina Academix vznikla v roce 2011 jako součást Hudební akademie - iniciativy společnosti Dialog Jessenius, jejíž snahou je nabídnout mladým středoškolákům zajímavou alternativu pro trávení volného času, která by rozvíjela jejich nadání a umožnila jim setkat se zajímavými lidmi a dostat se na místa, kam by se běžně nedostali.
CO JE PROJEKT STUDENTSKÉ AKADEMIE?
Studentské Akademie jsou volnočasové aktivity pro středoškoláky zdarma. Pod heslem “Dělej, co tě baví” od roku 2010 nabízejí pražským studentům umělecké workshopy, které vedou výrazné osobnosti kulturní scény. Workshopy vznikly v rámci preventivniho programu “Můžu ti pomoc?” neziskové společnosti Dialog Jessenius o.p.s.. pod záštitou Pražského Magistrátu. “Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot”, říká Jiřina Faloutová, tvůrce myšlenky a realizátorka projektu. Jednotlivé obory se studentům opět otevřou na začátku září s příchodem nového školního roku. 
 
WORKSHOPY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012
V uplynulém školním roce Studentské akademie nabídly pestrý program v násedujících zájmových oblastech: 
Hudební akedamie – pod vedením Slávka Jandy z Abraxas (Music City)
Divadelní akademie – pod vedením uměleckého šéfa NoD a vedoucí katedry pantomimy HAMU Adam Hadaš (eperimentální prostor NoD)
Art&Design akademie – pod vedením kurátorky Moniky Doležalové (Museum Kampa)
DJská akademie – pod vedením DJ Ghonzálese (Klub ROXY)
Fotografická akademie – pod vedením profesorky Miry Friedtrichové (Gymnázium na Zatlance)
Filmová akademie – pod vedením Jirky Forejta (FAMU)
 
Kontakt:
www.studentska-akademie.cz
www.dialog-jessenius.cz
Jiřina Faloutová
tel: 776 36 96 85
jirina.faloutova@dialog-jessenius.cz
Lucie Černá
tel: 728 42 56 70
lucie.cerna@dialog-jessenius.cz
 
VÍCE INFORMACÍ
Úspěšný rok Studentských Akademií
12
ČVC
19
Úspěšný rok Studentských Akademií
Studentské Akademie jsou volnočasové aktivity pro středoškoláky zdarma.
Pod heslem “Dělej, co tě baví” od roku 2010 nabízejí pražským studentům umělecké workshopy, které vedou výrazné osobnosti kulturní scény.
Workshopy vznikly v rámci preventivniho programu “Můžu ti pomoc?” neziskové společnosti Dialog Jessenius o.p.s.. pod záštitou Pražského Magistrátu.
“Smyslem je nabídnout studentům kvalitní volnočasovou zábavu, jenž je k ničemu nezavazuje, ale přesto pomáhá nastavovat jejich žebříček hodnot”,
říká Jiřina Faloutová, tvůrce myšlenky a realizátorka projektu.
“Stačilo naslouchat a diskutovat a pak už to jen jelo.”
Hudební v Music City probíhá pod supervizí slavného muzikanta Slávka Jandy z Abraxas, Divadelní akademie v experimentálním prostoru NoD, vedená Adamem Halašem, uměleckým šéfem NoD a vedoucím katedry pantomimy HAMU, Art&Design akademie v Museu Kampa s mladou kurátorkou Monikou Doležalovou, Djská v klubu ROXY vedená DJ Ghonzalesem, Fotografická akademie v Gymnáziu na Zatlance pod vedením Miry Friedrichové a Filmová akademie s Jirkou Forejtem na FAMU.
V uplynulém školním roce Studentské akademie nabídly pestrý program. Workshopy jsou vždy postavené tak, aby se v nich studenti setkali se zajímavými lidmi a poznali místa, na která se běžně nedostanou Pravidelně byla pořádána setkání v Music City, na jejíchž přípravách se studenti aktivně podíleli.
 
Největším takovým setkáním byla Vánočníková party před koncem roku. “Za náš největší úspěch považuji, že se nám podařilo, aby si mladí Djs, ale i kapela Academix či divadelníci zahráli v klubech a na festivalech” říká Faloutová.
Studentské akademie byly součástí Pražského Majálesu ve Stromovce a festivalu United Islands České spořitelny. V rámci Klubové noci festivalu United Islands proběhl Prezentační večer Studentských akademií.
Všechny akademie představily své aktivity v experimentálním prostředí NoD s cílem ukázat návštěvníkům, na čem studenti a jejich umělečtí vedoucí pracovali v uplynulém školním roce. Premiéru mělo představení Tak trochu usnout...
Pohybová koláž vznikla v rámci výuky základů herectví, improvizace, práce s textem a pohybového divadla pod vedením Adama Halaše.
Workshopy Studentské Akademie nemohly chybět ani v doprovodném programu tohoto festivalu, které probíhaly po celou sobotu 23. června. Na nádvoří Musea Kampa a v jeho přilehlém okolí probíhaly workshopy a umělecké aktivity, které byly otevřené všem zájemcům, bez ohledu na věk! Akce probíhala ve spolupráci s Museem Kampa, ve kterém v průběhu roku probíhala - Art&Design akademie. “Mohli jste si nechat potisknout tričko v sítotiskové dílně, lákadlem byl také streetartový workshop a výroba originálních placek. Po celém areálu jste se mohli zapojit a podívat na freestyle sporty. Promítaly se zde krátké filmy, jenž vznikly ve filmové dílně a na zdech Musea Kampa byla výstava mladých fotografů. Celým dnem provázela návštěvníky hudba mladých Djs z DJ akademie. Kampa patřila také AcademiX, naše hudební skupina vystoupila na Garage Stage! Studentské Akademie se ovšem nepředvedly pouze na Kampě. Divadelníci zahráli své představení Tak trochu usnout přímo na ulici na Janáčkově nábřeží!” říka Faloutová. 4. července si skupina Academix zahrála na Rock for people a 3. srpna vystoupí i na Sázavafestu.
“Je to pro nás čest a svělá příležitost, jak posbírat zkušenosti, kterou nám nám akademie nabízí”,
říká Matěj Tabačík, student a kytarista.
Studentské akademie se s končícím školním rokem uzavřou, ale od září se opět mohou pražští školáci a studenti těšit na nové zážitky, které jim team akademií společně s lektory již teď připravuje.

Video z meziškolní konference.
Pro více informací navštivte stránky projektu: 
www.studentska-akademie.cz
VÍCE INFORMACÍ
12
ČVC
01
Studentské akademie součástí united islands 21. a 23. 6.
V rámci Klubové noci festivalu United Islands proběhl Prezentační večer Studentských akademií. Všechny akademie představily své aktivity v experimentálním prostředí NoD s cílem ukázat návštěvníkům, na čem studenti a jejich umělečtí vedoucí pracovali v uplynulém školním roce. Premiéru mělo představení Tak trochu usnout... Pohybová koláž vznikla v rámci výuky základů herectví, improvizace, práce s textem a pohybového divadla pod vedením Adama Halaše.
Workshopy Studentské Akademie nemohly chybět ani v doprovodném programu tohoto festivalu, které probíhaly po celou sobotu 23. června. Na nádvoří Musea Kampa a v jeho přilehlém okolí probíhaly workshopy a umělecké aktivity, které byly otevřené všem zájemcům, bez ohledu na věk! Akce probíhala ve spolupráci s Museem Kampa, ve kterém v průběhu roku probíhala - Art&Design akademie.

Mohli jste si nechat potisknout tričko v sítotiskové dílně, lákadlem byl také streetartový workshop a výroba originálních placek. Po celém areálu jste se mohli zapojit a podívat na freestyle sporty. Promítaly se zde krátké filmy, jenž vznikly ve filmové dílně a na zdech Musea Kampa byla výstava mladých fotografů. Celým dnem provázela návštěvníky hudba mladých Djs z DJ akademie. Kampa patřila také AcademiX, naše hudební skupina vystoupila na Garage Stage! Studentské Akademie se ovšem nepředvedly pouze na Kampě. Divadelníci zahráli své představení Tak trochu usnout přímo na ulici na Janáčkově nábřeží!
VÍCE INFORMACÍ
Výjezd do terapeutických komunit
12
KVĚ
18
Výjezd do terapeutických komunit
V letošním školním roce jsme opět uspořádali výjezdy do terapeutických komunit Sananimu. Tyto výjezdy pravidelně pořádáme v rámci projektu “Můžu ti pomoc?” zaměřeným proti závislostem mladistvých.

Prvního výjezdu se zúčastnila SPŠ Dopravní Motol, na druhý výjezd jsme doprovázeli SOŠ Pedagogickou, po třetí jsme vyjeli s SPŠ Dopravní Moravská. V závěru školního roku se poslední návštěvy komunit zúčastní Eko-gymnázium a gymnázium Na Zatlance.

Den plný nových poznatků začal odjezdem do terapeutické komunity Karlov.
Během cesty se studenti dozvěděli informace o léčbě závislých osob na návykových látkách v České republice. Na Karlově nás přivítal terapeut a klient v léčbě, který nás měl na starosti. Provedl nás po komunitě, ukázal celé okolí a „ zvěřinec „ o který se klienti starají. Potom nás čekala diskuse s terapeutem v místnosti tzv. velká komunita, kde nás seznámil s chodem komunity. Zjistili jsme, že komunita je specializovaná na nezletilé klienty a na závislé matky, které mají při léčbě své děti. Zajímavostí je, komunita s tímto zaměřením je jediná v České republice. Po přestávce probíhala diskuse studentů s klienty této specifické komunity. Studenti pokládali otázky ohledně jejich závislosti, sociálního zázemí a spokojenosti v komunitě.

Druhá zastávka byla v terapeutické komunitě Němčice. Toto léčebné zařízení je zaměřené na léčbu závislých osob. Klienti se nás ujali hned na začátku a provázeli nás po celou dobu naší návštěvy. Provedli nás po komunitě, odpovídali na dotazy a vyprávěli o své závislosti a svém životě.

Výjezdy do těchto komunit jsou pro studenty vždy naplněny očekáváním, nemají představu co mohou očekávat. Při diskusích s klienty TK se dozvěděli mnoho nových informací a zajímavostí o léčbě, o okolí narkomanů, jejich osobním životě, bolestech a strachu co bude po tom, až opustí léčebnu. Při zpáteční cestě se studenti aktivně zapojili do diskuse na téma závislost - Co je primární prevence - Jak postupovat, když je můj kamarád závislý - Kam se obrátit o pomoc a o nutnosti léčby.

VÍCE INFORMACÍ